gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news ธุดงค์กรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา 2555
ธุดงค์กรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา 2555 Print

เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2555 งานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน พระมหาโกศล ฐิตโกสโล เจ้าอาวาสวัดป่าปุณญนิมิต (ภูวัด) และมอบหมายให้พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ เดินทางติดต่อสถานที่และสำรวจสถานที่ดังกล่าวเพื่อจัดโคงการอบรมกรรมฐาน จึงได้จัดโครงการธุดงค์กรรมฐาน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุกสาขาวิชา ประจำปี 2555 ณ วัดคำเม็ก บ้านดงเย็น ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น บนเนื้อที่อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 60 คน เริ่มเดินทางตั้งแต่เวลา 09.00 น. จากมหาวิทยาลัย ถึงอุทยานเวลา 10.30 น. และพักรับประทานอาหารเที่ยง ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำพอง นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากหัวหน้าอุทยาน มอบให้เจ้าหน้าที่อุทยานในการช่วยนำทางเดินป่าในครั้งนี้ ถึงวัดคำเม็กก้ได้ให้นักศึกษากางเต็นท์ที่พักและทำวัดเย็น ตามกำหนดการที่ได้กำหนดไว้

 นักศึกษาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ โดยมีนักศึกษาทีมีครรภ์อยากเดินปฏิบัติธรรมด้วย
 เดินทางจากวัดคำเม็กลงภูเขามารับนักศึกษาอยู่ที่อุทยาน ก่อนถึงขอพักก่อน
ประชุมพูดคุยกับนักศึกษา ก่อนออกเดินทาง
 
 
 
เริ่มออกเดินทาง โดยเริ่มต้นจากอุทยานขึ้นภูเขาทางสูงชัน
 
 
ขึ้นไม่ไหวต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อุทยาน
เหนื่อยก็ต้องพัก
 
 
 พระมหาโกศล ฐิตโกสโล เจ้าอาวาสวัดป่าปุญณนิมติ อำเภอมัญจาคีรี ร่วมเดินทาง และจุดธูปเทียน ณ วัดคำเม็ก บนอุทยานฯ
นักศึกษารับศีล 8 ก่อนพักผ่อน
 
 
 
 
 
 
 
 
 ร่วมด้วยช่วยกันหาที่พักแล้ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และนักศึกษาได้ช่วยกันดับไฟป่า ที่อยู่ติดกับวัดร่วมกับเจ้าอาวาสวัดคำเม็ก เนื่องจากเกิดไฟป่าติดต่อกันมา จากการล่าของป่าของชาวบ้าน
 
 

สามารถรับชมได้ที่นี่
&feature=youtu.be
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC