gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news ประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 มมร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 มมร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Print

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้น สำหรับวิทยาเขต วิทยาลัย และศูนย์การศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมย่อย ศูนย์วิทยบริการ มมร.วิทยาเขตอีสาน โดยมีพระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ (ผศ.) เป็นประธานรับคำกล่าวรายงานควาเป็นมาของโครงการและบรรยายเรื่อง "แนวทางการบริหารวิทยาเขตและศูนย์การศึกษาในปีการศึกษา 2555" จากคำกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เพื่อต้องการหาทางแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาของวิทยาเขต วิทยาลัย และศูนย์การศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก วิทยาเขต วิทยาลัยและศูนย์การศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี

คณะผู้บริหาร มมร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแถว ต้อนรับพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี
 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร เดินทางถึง มมร.วิทยาเขตอีสาน เพื่อพบปะกับคณะผู้บริหาร
 
 


 

พระปริยัติสารเวที เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย


 
 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี กล่าวให้แนวคิดการบริหาร และกล่าวปิดโครงการ 


พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ (ผศ.) รองอธิกาบดี มมร ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานรับคำล่าวรายงานและบรรยาย
เรื่อง "แนวทางการบริหารวิทยาเขต วิทยาลัย และศูนย์การศึกษาในปีการศึกษา 2555"


 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน กล่าวรายงาน
 
 
 
 
 
 
 
คณะผู้ช่วยอธิการบดี
 
 
 
บรรยากาศในช่วงบ่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรยากาศก่อนเดินทางกลับ
 
 
 
 
 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC