gototopgototop
พระมหาสมัย ผาสุโก ได้เดินทางไปบรรยายปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มก้นฯ Print

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางไปบรรยายธรรม และปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่มที่ 2 ณ วัดป่าแสงอรุณ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ พระปลัดนพพร กิตฺติปญฺโญ และพระประสงค์ เขมจารี เป็นวิทยากรร่วมตลอดโครงการ