gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555 Print
There are no translations available.

 

 


 


รายละเอียดการรับสมัคร รอบสอบคัดเลือก 

1. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) บรรพชิต/คฤหัสถ์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 23 เมษายน 2555

2. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 23 เมษายน 2555

 

สาขาที่เปิดรับสมัคร

1. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

3. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

4. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

5. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

6. คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์

 

ค่าใช้จ่าย


 *ยกเว้นค่าทำเนียมการศึกษา 1 ปีการศึกษา เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์โควต้า

ดาวน์โหลด

ตารางการรับสมัครนักศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ คฤหัสถ์ (สอบคัดเลือก)

ตารางการรับสมัครนักศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ (สอบคัดเลือก)

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 043-242-386

 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC