gototopgototop
ออกนิเทศนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ Print

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 อาจารย์ ผศ.ทรงวุฒิ ศรีวิไล และ อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธุ์ใจ ออกนิเทศและติดตาม นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 4 ที่ออกฝึกประสบการณ์และบำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2555 ทางหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด เช่น สำนักงานปลัดมหาสารคาม/มหาวิทยาลัยขอนแก่น/กกต./อบ่จ./สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากหน่วยงานที่ออกฝึกประสบการณ์ด้วยดี และถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริง ก่อนจบการศึกษา

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 255 คณาจารย์ มมร.อส. ออกนิเทศครูพระสอนศีลธรรม โดย พระอาจารย์วรชัต ปยุตฺโต พระมหาวิรุธ วิโรจโน อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธุ์ใจ และถือโอกาสแนะแนวการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ซึ่ีงมีนักเรียนและกลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนมาก