gototopgototop
Big Cleaning Day Print

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งเป็นการร่วมพลังระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ ในการร่วมทำความสะอาดมหาวิทยาลัย นำโดย กองกิจการนักศึกษา พระมหาศุภชัย ศุภกิจโจ อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี เป็นต้น นักศึกษาได้เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดมาจากบ้าน และในวันนี้จะแบ่งออกเป็นครึ่งเช้าและครึ่งบ่ายในการทำความสะอาด