gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news รัฐศาสตร์การปกครอง ปี 3 ทัศนศึกษา
รัฐศาสตร์การปกครอง ปี 3 ทัศนศึกษา Print
เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2555 อาจารย์ประจำวิชารัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ พระมหาภัทรชัย ถาวรพนฺโธ และพระมหาวิรุธ วิโรจโน ได้นำนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ปี 3 ภาคปกติ จำนวนประมาณ 40 คน ไปทัศนศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ณ เขาค้อ ภูหินร่องกล้า และเขาทับเบิก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนักศึกษา แนวคิดเชิงรัฐศาสตร์สมัย ปี 2511-2525 รวมทั้งนำทัศนศึกษาไหว้พระที่วัดธาตุผาซ่อนแก้ว เขาค้อ และไปร่วมทำกิจกรรมแจกอุปกรณ์การศึกษาและขนมแก่นักเรียน โรงเรียนชาวเขาภูหินร่องกล้า ซึ่งการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ทางรัฐศาสตร์ครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์มากต่อนักศึกษา ทั้งด้านการปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นนักศึกษาและผู้นำ และการเป็นคนดีของสังคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทเพลงของชาวรัฐศาสตร์การปกครอง มมร.อส.
&feature=related
&feature=related

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC