gototopgototop
รับมอบของที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนาคุรุสภา Print

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 67 ปี และสำนักงานเลขาธิการกำหนดให้มีพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้รับคัดเลือก 2 รายชื่อ นั่นคือ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) รองอธิการบดี และ นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี โดยมีพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดี ในงานนี้