gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน Print

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555 เป็นวันซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิต โดยมีพระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑโฒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ร่วมในงานนี้พร้อมกับนักศึกษาและผู้ร่วมงานอีกมากมาย

 

 

 
 
ช่วงเช้าเป็นการถ่ายรูปหมู่บริเวณสนามหญ้ากลางมหาวิทยาลัย
 


 
ถ่ายรูปตามอัธยาศัยก่อนเข้าพิธี
 
นักศึกษาบัณฑิตและมหาบัณฑิต ตั้งแถวหน้าบริเวณ โรงอาหาร

 
มีรุ่นน้องรอรับและปรบมือตลอดเส้นทาง

 
ขบวนผู้สำเร็จการศึกษาถูกนำโดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์  และ นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี
 
เสียงปรบมือแสดงความยินดีดังขึ้นอย่างไม่ขาดสาย 
นักศึกษา ภาคปกติ คฤหัสถ์ ตั้งวง Boom ให้รุ่นพี่ 
พร้อมกับร้องเพลง Boom อย่างแข็งขัน


 
 


 
พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวต้อนรับบนห้องประชุม
 
พระเทพพุทธิมุนี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวให้โอวาท

 
 นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี ถวายพานสักการะ

 
พระอาจารย์สมบูรณ์ อุตฺตโม ถวายพานสักการะ


 
นักศึกษาบัณฑิตและมหาบัณฑิต ร้องเพลงพระคุณที่สาม
 
 

 
จากนั้นมอบพวงมาลัยแก่คณาจารย์

 
 
 
รศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ  กล่าวแสดงความยินดี

 
ตัวแทนศิษย์เก่าและนักศึกษา กล่าวแสดงความยินดี 
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และ พิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี และ กิจกรรมดี

 
 


 
จากนั้นเป็นพิธีเจริญ พระพุทธมนต์

 
 
 
พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑโฒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ

 
 
 
 
 
 


 
 พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑโฒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวสรุปและให้คะแนน


 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ถวายของที่ระลึก

 
และกล่าวสรุป

 
จากผู้สำเร็จการศึกษาสวดมนต์ไหว้พระ และ เดินทางกลับ
 
 
 
 
 
ติดต่อรับภาพหมู่ และ ภาพเดี่ยวตอนพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตอีสาน (จะ copy ภาพขนาดจริงให้ เนื่องจากไฟล์ขนาดจริงใหญ่มาก เผื่อจะเอาไปเข้ากรอบกัน) 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC