gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
งานปัจฉิมนิเทศ Print

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานนักศึกษาและคณะทำงาน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเป็นการต้อนรับรุ่นพี่ที่เสร็จสิ้นจากภาระกิจการฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งในช่วงเช้า มีน้องๆนักศึกษา มาตั้งแถวต้อนรับ บริเวณหน้าอาคาร ศูนย์วิทยบริการสิรินธร ในงานนี้ มีคณาจารย์และนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

 

  
นำขบวนโดยนักศึกษา บรรพชิต 
 
ระหว่างทางประกอบด้วยเสียงปรบมือแสดงความยินดีและมอบดอกไม้


 
จากนั้น ขึ้นสู่อาคารสิรินธรเพื่อลงทะเบียนและทำกิจกรรมในห้องประชุม

 


 
มอบประเป๋าที่ระลึกโดย พระมหาสมพงษ์ สุขุมาโล

 

 


 

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน นำไหว้พระสวดมนต์
 
จากนั้น กล่าวให้โอวาท


 
พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวแสดงความรู้สึก

 
พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต กล่าวแสดงความรู้สึก


 
นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดีกล่าวแสดงความรู้สึก 
อาจารย์บรรจง วังหล้า อาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความรู่สึก 
นักศึกษาบรรพชิตผู้สำเร็จการศึกษา กล่าวคำถวายสักการะคณาจารย์


 
นักศึกษาคฤหัสถ์ผู้สำเร็จการศึกษา กล่าวคำถวายสักการะคณาจารย์  
คณาจารย์อัญเชิญถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จากการคว้าแชมป์อันดับหนึ่งโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญาสาวมหาวิทยาลัย ณ จังหวัด กาฬสินธิ์

 
 


 
 


 
จากนั้นคณาจารย์พระภิกษุ เจริญชัยมงคลคาถา


 
พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ เบิกตัวนักศึกษา วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาวิทยาลัย


 
อาจารย์วรเทพ เวียงแก ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ


 
  
จากนั้นคณาจารย์ผูกแขนรับขวัญนักศึกษา
  
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC