gototopgototop
ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต Print

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในภาคอีสาน และได้แวะเข้าเยี่ยมวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง ซึ่งมีพระเทพพุทธิมุนี เป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) ในการนี้มีพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9  พระเทพพุทธิมุนี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนถวายการต้อนรับ