gototopgototop
ปฏิบัติการภาคสนามในชุมชนและอาสาพัฒนาท้องถิ่น Print

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2555 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ได้จัดประชุมเตรียมกิจกรรมโครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนามในชุมชนและอาสาพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงในชุมชน และบำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 12 - 22 มีนาคม 2555 ณ หมู่บ้านฟองใต้ วัดป่าบ้านฟองใต้ หมู่ 7 ตำบลวังกลาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้มีการประชุมขึ้น นำโดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน นายเอกชาตรี สุขเสน รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองทุกท่าน และนักศึกษาทุกคน ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มมร.วิทยาเขตอีสาน