gototopgototop
คณาจารย์ เดินทางออกเยี่ยมนักศึกษา ฝึกประสบการณ์ Print
 เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2555 คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาวีศักดิ์ ชาตสุโภ พระอาจารย์วรชัต ปยุตฺโต พระมหาวิรุธ วิโรจโน พระมหาภัทรชัย ถาวรพนฺโธ พระอาจารย์ทวี อภโย อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ ได้ออกเดินทางไปที่ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อไปเยี่ยมเยียนและดูแล นักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ฝึกประสบการณ์