gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news มมร.วิทยาเขตอีสาน เตรียมงานพิธีรับประทานปริญญาบัตร (1) 2555
มมร.วิทยาเขตอีสาน เตรียมงานพิธีรับประทานปริญญาบัตร (1) 2555 Print

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่ 13 / 2555 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เตรียมจัดงานพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา (ส่วนกลาง) จังหวัดนครปฐม โดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ชุดแรกออกเดินทางในวันที่ 21 มีนาคม 2555 ออกเดินทางเวลา 09.20 น. ถึงเวลา 17.00 น. โดยประมาณ และได้เข้ากราบนมัสการท่านรองฝ่ายวิชาการพร้อมกัน ซึ่งประกอบไปด้วย พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน พระมหาวิรุธ วิโรจโน นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร นายอาทิตย์ ผ่านพูล นายอภิชิต เหมือนไธสง นายสมควร ข่าสะโปน นายชนิธป ศรีโท นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ นายจักราวุธ แซ่แต้ นายหาร บึงสพาน นางสาวศริญญา เผือกนอก นางสาวกุลธิดา กองทอง และนางสาวขวัญใจ แก้วแสง เพื่อร่วมจัดเตรียมจัดงานพิธีประทานปริญญาบัตร และจัดทำเอกสารต่างๆของวิทยาเขตอีสานและวิทยาเขตต่าง ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะเจ้าหน้าที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้เข้ากราบนมัสการท่านรองฝ่ายวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC