gototopgototop
อบรมโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ Print

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 สำนักงานพัฒนาชุมชนขอนแก่น จำนวน 64 ท่าน ได้จัดอบรมโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ซึ่งโปรแกรมนี้พัฒนา โดยกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับอีก 4 มหาวิทยาลัย คือ เชียงใหม่ ธรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์ ขอนแก่น