gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news การอบรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์ วันที่สอง
การอบรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์ วันที่สอง Print

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555  เป็นวันที่สองของการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งในวันนี้ในช่วงเช้า พระอาจารย์คัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร สอนเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ เทคนิคพิเศษ การแชร์ทรัพยากรเครื่องพิมพ์ การควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล จากนั้นอาจารย์วิทูล ทาชา สอนเรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu เวอร์ชั่นล่าสุดจาก Canonical ในช่วงบ่ายเป็นการสอบวัดความรู้จากการอบรมและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สอบผ่าน

 

 
อาจารย์วิทูล ทาชา สอนเรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu


 
ผู้สามารถลงระบบปฏิบัติการ Ubuntu สำเร็จ 5 อันดับแรก

 
ผู้สามารถลงระบบปฏิบัติการ Ubuntu สำเร็จ 5 อันดับแรก  
ผู้สามารถลงระบบปฏิบัติการ Ubuntu สำเร็จ 5 อันดับแรก 

 
หน้าตาผู้สามารถลงระบบปฏิบัติการ Ubuntu สำเร็จ 5 อันดับแรก 

 
หน้าตาผู้สามารถลงระบบปฏิบัติการ Ubuntu สำเร็จ 5 อันดับแรก 


 
พระอาจารย์คัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร แนะนำเกี่ยวกับการฝึกฝนเพิ่มเติมและกล่าวสรุป พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สอบผ่านการอบรม

 
 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC