gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู Print

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน และคณาจารย์ได้แก่ พระมหาภัทรชัย ถาวรพนฺโธ พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร อาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ได้ออกเดินทางไปยังศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู เพื่อประชุมและเตรียมความพร้อมเรื่องการเปิดภาคการศึกษาและเรื่องการขยายพื้นที่

 

 


 
ระหว่างการเดินทางไปประชุม ณ ศูนย์การศึกษาหนองบัว พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์และคณาจารย์ ได้แวะพักฉันภัตตาหารเพล ที่บ้านนักศึกษา มมร.อส.

 
และเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ จึงได้จัดพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ ขึ้นโดยมีครอบครัวนักศึกษา ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ประชุมคณาจารย์ ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู เพื่อแนะแนวการเปิดภาคการศึกษาและประชุมเรื่องการขยายพื้นที

 
 
เดินทางไปที่วัดป่าศิริวัน ณ บ้านดอนน้อย ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู และมีพระอาจารย์เชื่อมชัย สิริวิชโย เป็นเจ้าอาวาส 
 

 
ภายในวัดเป็นอาคารซึ่งสร้างด้วยไม้โบราณขนาดใหญ่ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
สถานที่จริง ซึ่งกำลังจะดำเนินการสร้างเพื่อขยายพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
 
 

 
 
 
  
 
 
แวะพัก ณ เขื่อนอุบลรัตน์ก่อนเดินทางกลับ


 
 
 
 
และเดินทางกลับสู่มหาวิทยาลัย โดยสวัสดิภาพ
 
ในวันที 28-29 เมษายน 2555 จะมีผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าศิริวัน  บ้านดอนน้อย ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สำหรับผู้ใจบุญใจกุศลท่านใดมีจิตศรัทธาจะไปร่วมบริจาคเพื่อร่วมกับ พระอาจารย์เชื่อมชัย ในการจัดซื้อที่ดินเพื่อเป็นถาวรวัตถุแด่พระพุทธศาสนา เรียนเชิญได้ ในวันและเวลาดังกล่าว
 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC