gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม Print

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาภัทรชัย ถาวรพนฺโธ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ พระขวัญประชา ธมฺวุฑฺโฒ และคณษจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและขอไว้อาลัยกับคุณแม่ของพระสมบูรณ์ อุตฺตโม อาจารย์ประจำมมร.วิทยาเขตอีสาน ซึ่งได้ตั้งกองบำเพ็ญกุศล ณ บ้านหนองซุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยังได้ร่วมทำบุญกับเจ้าภาพด้วย