gototopgototop
อบรมสามเณรน้อยจากวัดป่ารัตนมงคล Print
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี พระมหาภัทรชัย ถาวรพนฺโธ อาจารย์ประจำ มม.วิทยาเขตอีสาน ได้อบรมสามเณรน้อย ภาคฤดูร้อน จากวัดป่ารัตนมงคล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีพระวรชัด ปยุตฺโต อาจารย์ประจำ มมร.วิทยาเขตอีสานได้นำสามเณร จำนวน 30 รูปเดินธุดงค์จากวัดถึง มมร.วิทยาเขตอีสาน เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อฝึกให้สามเณรมีความอดทน ระเบียบ สามัคคี ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน
ได้อบรมให้สามเณรได้มีความอดทน เป็นระเบียบ สามัคคีกัน
 
พระมหาภัทรชัน ถาวรพนฺโธ อาจารย์ประจำมรร.วิทยาเขตอีสาน
ได้อบรมประวัติของพระเถรานุเถระผูใหญ่ให้ลูกเณรได้ทราบ
พี่เลี้ยงน้องเณร วัดป่ารัตนมงคล
 
 
 
 
น้องสามเณรฟังการอบรม ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มมร.วิทยาเขตอีสาน
หลังจากการอบรม พระอาจารย์ได้นำน้องเณรได้ทำควาสะอาดบริเวณ มมร.วิทยาเขตอีสาน เพื่อฝึกความสามัคคีและจิต