gototopgototop
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมโครงการธุดงค์สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร Print

 

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางไปเยี่ยมและนำน้ำปานะไปถวายสามเณร โครงการธุดงค์กรรมฐานภาคปฏิบัติ ของสามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยได้เดินทางออกธุดงค์เริ่มจากวัดป่าคีรีวัน อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีพระอาจารย์ทวี อภโย และคณะพระอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยให้การดูแลตลอดโครงการ

เจดีย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าคีรีวัน บ้านปากช่อง ต.โคกกลาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น