gototopgototop
สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร เดินธุดงค์ 1 Print
เมือวันที่ 17 เมษายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิกาบดี พระมหาสัจจรักษ์ ปาลโก พระมหาภัทรชัยถาวรพนฺโธ พระทวี อภโย นายจักราวุธ แซ้แต้ และนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางเยื่ยมสามเณรจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดเลย ที่เข้าร่วมเดินธุดงค์ ณ วัดป่าคำหวายยาง ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ก่อนที่จะเดินธุดงค์ต่อไปที่ วัดคำเม็กบนภูเขา อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ซึ่งเป็นวัดที่เข้าร่วมโครงการของอุทยานมนการรักษ์ป่าช่วยอุทยาน และเป็นวัดที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ น้ำก็ใช้เครื่องยนต์เบนชินเล็กดูดจากบ่อน้ำขึ้นมาใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ พระมหาภัทรชัยถาวรพนฺโธ และพระทวี อภโย ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ให้ดำเนินการดูแลสามเณรในโครงการเดินธุดงค์นี้จนสิ้นสุดโครงการ และยังได้เป็นขวัญใจของสามเณรด้วย