gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news สำรวจสถานที่กรรมฐานของพระนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
สำรวจสถานที่กรรมฐานของพระนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน Print
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการกรรมฐานเดินธุดงค์ของพระนักศึกษา ปีที่ 4 จึงได้มอบหมายให้ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ พระวรชัย ปยุตฺโต นายศักดิพงษ์ โสภาจร และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ได้ออกเดินทางสำรวจสถานที่ฝึกปฏิบัติกรรมฐานเดินธุงค์ ตามเส้นทางของพระเถรผู้ใหญ่ที่ได้เดินทางมาแล้ว การเดินทางทางรถจะต้องเป็นรถยกสูงและขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น เป็นไปด้วยความยกลำบาก ณ ภูทับเสือกลางป่าเขา อำเภอภูเวียง อุทยานแห่งชาติภูเวียง ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีน้ำใช้ อากาศช่วงเช้าจะร้อนเป็นปกติ แต่ในช่วงค่ำจะมีอากาศเย็น นอกจากนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากชาวบ้านในการอำนวยความสะดวก ดูแลการปฏิบัติธรรม และยังมีพระพุทธรูปเกาะสลักเป็นจำนวนมาก บนน้ำตกทับภูเสือ เป็นสถานที่ทำวัตรได้ด้วย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC