gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก Print
There are no translations available.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก

 

 


 
ภาคปกติ บรรพชิต (พระสังฆาธิการ หลักสูตรทางไกล)

 

 
ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ฉายา คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ
1 1 พระเกียงไกร   ยุบลชู อตฺถกาโม สังคมศาสตร์ การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา  
2 2 พระอนันต์  นาบง จนฺทโก สังคมศาสตร์ การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา  
3 3 พระปลัดสุพจน์ เกาะกลาง ปญฺญาปสุโต สังคมศาสตร์ การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา  

 

ภาคปกติ บรรพชิต

ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ
1 1 พระศิริชัย อานันเตา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
2 12 พระปิติพงศ์ สิงห์ศร สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
3 14 สามเณรสุรินทร์ แซ่ลี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
4 21 พระถวิส            วังอาจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
5 22 สามเณรอาทิตย์ นินระผาย สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
6 23 พระเฉลิมพล ไหลหาโคตร สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
7 2 พระสุขสันต์ แสนนา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
8 7 สามเณรธีรพล  กิ่งมีแฮ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
9 8 สามเณร บุญเสริม    อาจดวงดี สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
10 13 สามเณรวันชัย     ปราบวิชิต สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
11 18 สามเณรนาครินทร์   มานาดี สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
12 19 พระธวัชชัย     กิดเกียน สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
13 20 สามเณรทองอินทร์  สิงห์คำป้อง สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
14 5 พระวิทยา อินนามเพ็ง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
15 6 พระวสุภักดิ์ พรมกัณฑ์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
16 24 สามเณร พิริยะ เกษโสภา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
17 4 พระกรชัย วางขุนทด มนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
18 10 สามเณร อธิวัฒน์   แทบศรี สังคมศาสตร์ การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา  
19 11 สามเณร สันติพงษ์   กุลนาค สังคมศาสตร์ การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา  
 ภาคปกติ คฤหัสถ์

ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ
1 2 นายภราดร  จรคร สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
2 3 นายสุพจน์   อุ่นทองดี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
3 4 นายพลวัฒน์  มุขศรี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
4 5 นายคมสัน  ทองดีเขียว สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
5 8 นางสาวรัชฎาพร  ถังกระโทก สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
6 12 นายสุนทร  ศรีกุญจร สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
7 13 นายบรรพรต  ราชชมพู สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
8 14 นายทศพล  บรรเทา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
9 24 นางสาวภัสราภรณ์  มงคล สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
10 29 นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีอินทร์มน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
11 30 นางสาวกนวรรณ  แก่นนาโพธิ์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
12 43 นายชัชวาล  ทัพอาสา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
13 47 นางสาวพลิษฐา  ภารพงษ์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
14 48 นายสุภวัฒน์  สุวรรณคาม สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
15 55 นายธวัชชัย  สิงห์หา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
16 57 นายอาทิตย์  คำผุย สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
17 63 นายดุสิต  โภคาพานิชย์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
18 65 นายวรจักร์  รักน้ำเที่ยง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
19 74 นางสาวมลฤดี  หมื่นแสน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
20 84 นางสาวพัสตราภรณ์  จันทะวงษ์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
21 89 นางสาวพัสชา  รสโสดา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
22 103 นายเจษฎา  มาแสง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
23 109 นางสาวมาลา  เสถียนรัตน์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
24 131 นางสาวไรวิรท์  พาณิชย์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
25 138 นางสาววงตะวัน  ตะวงษ์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
26 153 นางสาวธนมล  กลุ่มจอหอ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
27 166 นางสาวกรนันท์  แสนสวนจิก สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
28 168 นางสาวดรุณศิริกาญจน์  จงปลอบกลาง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
29 169 นายอนุชิต  คำนึงวุฒิศักดิ์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
30 171 นายอานนท์  เพียโคตร สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
31 177 นายปราบปราม  ปราบนอก สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
32 180 นางสาวอรวรรณ  แก้วมมาตย์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
33 186 นายชาตรี  มีกง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
34 187 นายพงศธร  บุญเรือง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
35 188 นายธีระพงษ์  หวานเพลิน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
36 189 นายวิฑูรย์  เกตุพิบูลย์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
37 192 นายอังคาร  ขังวิเชียน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
38 195 นางสาววาสนา  สมวัง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
39 205 นางสาวปนัดดา  เสริมเหลา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
40 209 นายณัฐวุฒิ  เนื่องลี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
41 214 นางสาวชุติมา  อำพรัตน์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
42 225 นางสาวสุนิสา  ชาบัวน้อย สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
43 226 นางสาวรักษ์สุดา  สุทธิวงษ์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
44 261 นายนันทพนธ์  เกษลา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
45 262 นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์ศรี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
46 264 นางสาวประภัสสร  วรรณไกร สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
47 265 นางสาวจันทิมา  เมสังข์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
48 266 นายภูวดล  กลพิมาย สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
49 269 นายเตชวิทย์  นามวิชา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
50 273 นางสาวจุฑามาศ  อิ้มนาง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
51 274 นางสาวพิชานันท์  สายขุน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
52 10 นายอธิวัฒน์  บุญไตรย์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
53 11 นายกิติพงษ์  หนูนามเสริฐ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
54 23 นายเทพพิทักษ์  บุญรักษา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
55 25 นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ร่าม สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
56 35 นายธีระศักดิ์  สนวา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
57 37 นายเกียงไกร  อิปิโส สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
58 85 นางสาวโสภาพรรณ  ถนัดหมอ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
59 87 นางสาวกนกวรรณ  ชาญวิถี สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
60 101 นางสาวต่อลักษณ์  กงทา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
61 106 นางสาวศรีสุดา  ประสาร สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
62 118 นางสาวเวณุกา  เบ้าบัวเงิน สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
63 134 นายอุปดิษฐ์  ชาหนองอ้อ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
64 148 นายอำพล  เมืองแสน สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
65 151 นายพีรเดช  จุลโสม สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
66 152 นายปรียาภรณ์   ชมพรชัยศรี สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
67 172 นางสาวนารี  มหาโคตร สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
68 175 นายวุฒิพงษ์  โนนทิง สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
69 221 นางสาวอภิญญา  จันทร์ศรี สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
70 224 นายอนุสรณ์  เรียนทิพย์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
71 238 นายปรเมศวร์  ผาบพุทธา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
72 271 นางสาวสุชาดา  กุลภา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
73 272 นายสิทธิศักดิ์  ระเมียดดี สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
74 275 นายนรินทร์   แหลมคม สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
75 276 นายก้องกิดากร  ผิวดี สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
76 280 นางสาววัชราภรณ์  ธรรมโส สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
77 282 นางสาวรัตนา  อ่อนเหลา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
78 149 นางสาวช่อชบา จ้ำดา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
79 16 นางสาวพัชรี  วรรณโชติ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
80 31 นางสาววิภารัตน์   เหล่าทองสาร ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
81 32 นางสาวประภาพร  นนทพา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
82 38 นายวันชัย  เบ้าวรรณ์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
83 39 นายอนุชา  โพธิ์ศรี ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
84 40 นายธีระศักดิ์  เที่ยงตรงจิตร ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
85 41 นายอนันต์ชัย  เอียงม่วง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
86 49 นางสาวภัทธ์พิชชา  ตั้งกิจ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
87 51 นางสาวลัดดาวัลย์  เจริญพงษ์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
88 56 นางสาววิชุดา  โนนทะนำ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
89 59 นายพิชัย  จารีต ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
90 66 นางสาวลลิตา  ด้วงคำจันทร์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
91 79 นางสาวกาญจนา  บุญภา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
92 80 นางสาวอภาพร  ชาโบราณ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
93 81 นางสาวจุฑามาศ  หาญคำ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
94 86 นางสาวศิริประภา  จันทร์ภิรมย์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
95 92 นายปิยะพงษ์  โม้ดา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
96 102 นายศักสิทธิ์  สินพร ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
97 111 นางสาวจิราภรณ์  วงษโชติ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
98 126 นางสาววรดา  คัสสมาตร์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
99 127 นางสาวพรประไพ  ลำเพยพล ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
100 132 นางสาวศิริรัตน์  วันทวี ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
101 136 นางสาวจันทิมา  บุยตะนัย ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
102 141 นางสาวศิริพร  ป้อมมาตา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
103 144 นางสาสุภาวดี  คำสม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
104 156 นางสาวพัชราพร  อินทร์ตอง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
105 160 นางสาวชลธิชา  แก้วแสนเมือง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
106 161 นางสาวณัฐวดี  ผาจันทร์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
107 164 นางสาวพัชราภรณ์  ไชยเบ้า ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
108 167 นางสาวเสาวลักษณ์  ภูบุญอ้วน ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
109 182 นางสาวนุศรา  นาชัยเวียง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
110 183 นางสาวนงค์รักษ์  ศรีโนรา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
111 190 นางสาวรุ่งนภา  พระพิมลพรรณ์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
112 194 นางสาวอาภาภรณ์  ป้อมมาตรา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
113 202 นางสาวศรัญญา  เมิดไธสง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
114 203 นางสาวณัฐฑริญา  ฐานะบำรุง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
115 207 นางสาวชลธิชา   เฉียบแหลม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
116 229 นางสาวนรินทร์ทิพย์  คำทอง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
117 232 นางสาวพัทยา   แก้วพลน้อย ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
118 234 นางสาวปิยาภรณ์  ดอกนางแย้ม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
119 235 นางสาวอรุณรัตน์  สีผาย ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
120 239 นางสาวดรุณี   พลหนู ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
121 244 นายวชิระ   สิมมาจันทร์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
122 253 นางสาวศรัญรัตน์  มีชัย ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
123 255 นางสาวเสาวลักษณ์  นาคสมบูรณ์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
124 259 นางสาวอัจฉรา    บัวสี ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
125 260 นางสาวกัญญา   เหล่าภักสาร ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
126 277 นางสาวอรัญญา   เตชะเลิศพนา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
127 281 นางสาวรุ่งฤดี   ขานมา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
128 135 นางสาว อภิญญา  ศรีสงคราม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
129 1 นางสาวชฎาภรณ์  ชมบุตรศรี ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
130 6 นางสาวชลดา  มูลกัณฐ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
131 7 นางสาวนีรนุช  อรัญมาลา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
132 9 นางสาววนิดา  สิบหว้า ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
133 15 นางสาวกาญจนา  ต้นกันยา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
134 17 นางสาวสุภาพร  บุษราคัม ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
135 18 นางสาวเสาวลักษณ์  กุมภวงค์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
136 19 นางสาวรำพึง  กันนุลา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
137 20 นางสาวยลดา  โพธิ์ตาทอง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
138 21 นางสาวอุบล  ศรีษาโคตร ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
139 22 นางสาวศุภลักษณ์  ศรีกันยา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
140 26 นางสาวกัญยาณี  นามแสง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
141 27 นางสาวศรัณยา  กิจนุกรณ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
142 28 นางสาวภาวิณี  สีเพ็ง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
143 33 นางสาวอัจฉรา  จันทร์เขียว ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
144 34 นางสาวพัชรินทร์  ผานิล ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
145 36 นางสาวจันทร์เพ็ญ  คำขี่นาค ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
146 42 นางสาวสุชาดา  คำใบสี ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
147 44 นางสาวกิ่งแก้ว  เพ็งวงษา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
148 45 นางสาวรุจิรา  ศรีทะวงศ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
149 46 นางสาวลัดดา  จันทะพิทักษ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
150 50 นางสาวกานดาภร  นันทโพธิ์เดช ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
151 52 นางสาวศิริวรรณ  นังสูงเนิน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
152 53 นางสาวอรทัย  ม่วงศิลา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
153 54 นางสาวประภัสสร  โนนทิง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
154 58 นางสาวพรสุดา  อินทร์เพชร ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
155 60 นางสาวรักษ์สุดา  หาปันนะ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
156 61 นางสาวชลดา  นากา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
157 62 นางสาวศศิญาดา  สอนศิริ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
158 64 นายกฤชฎา  พลวัน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
159 67 นางสาววิไล  นาหัวนิน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
160 68 นางสาววารุณี  ไกรยพันธ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
161 69 นางสาวชุติมา  ชนะพจน์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
162 70 นายสุเมธ  จันทะปัญญา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
163 71 นางสาวรุ่งทิพย์  สุวรรณวงศ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
164 72 นางสาวสุภาพร  แข็งฤทธิ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
165 73 นายปราโมทย์  แก้วใส ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
166 75 นางสาวศุภัสสร  โมคา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
167 76 นางสาวเบญจวรรณ์  ภาโนมัย ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
168 77 นางสาวลักคณา  ลาจันทึก ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
169 78 นางสาวลัดดา  ทามัน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
170 82 นางสาวเบญจมาศ     โยธาญาติ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
171 83 นายณภัทร ไชยเทศ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
172 88 นางสาวศรีสุดา สุธี ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
173 90 นางสาวพนิดา งามปัญญา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
174 91 นางสาวรัตนจิต จันทรบุตร ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
175 93 นางสาวจริยา ศรีม่วง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
176 94 นางสาวจิราพร วันทา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
177 95 นางสาวสุภาวดี แก้วหล้า ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
178 96 นางสาวนิตยา แก้วพวง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
179 97 นางสาวอรณี พิลากุล ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
180 98 นางสาวพิจิตรา นาปาน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
181 99 นางสาวชญาพร เมืองศูนย์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
182 100 นางสาวนิตยา มีแสง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
183 104 นางสาวขนิษฐา โภคาพานิชย์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
184 105 นางสาวสกุลตรา  สุขกันแสน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
185 107 นางสาวพัชราพร   จันปัญญา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
186 108 นางสาวสิญามล ธรรมตศิลา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
187 110 นางสาวปวีณา ลัดดี ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
188 112 นางสาวสุภลักษณ์   ไทยนอก ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
189 113 นางสาวสุวรรณา    ทองแฉล้ม ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
190 114 นางสาวพรสุดา บุตรชัย ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
191 115 นางสาววรารัตน์  น้อยเสนา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
192 116 นางสาวรัชดาภรณ์ พันชนะ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
193 117 นางสาวบานเย็น นนทนำ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
194 119 นางสาววรรณภา ทับละคร ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
195 120 นางสาวณัฏทกานต์ พรมสิน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
196 121 นายโกเมนทร์ เคนโคก ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
197 122 นางสาวศิริรัตน์ กาสีชา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
198 123 นายนิรชิต นามจำปา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
199 124 นางสาวอรทัย กระแสรืชล ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
200 125 นางสาวพัชราภรณ์ เพชรตะกั่ว ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
201 128 นางสาวจุฑามาศ แสงศรีเรือง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
202 129 นางสาวนิตยา แก้วพวง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
203 130 นางสาวสุภาวดี แก้วหล้า ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
204 133 นางสาวจามรี ป้อมเชียงนิน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
205 137 นางสาวอรนุช สมสอง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
206 139 นางสาวฐิติชญา วรรณประเก ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
207 140 นางสาวนันธิดา ถิ่นสูง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
208 142 นางสาวสุวิมล สีกงพาน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
209 143 นางสาวปวันลักษณ์ เหล่าสุนา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
210 145 นางสาวพัชรา วงษ์นารี ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
211 146 นางสาวปริศนา เดชสิมมา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
212 150 นายธีระพงษ์ ดาษดื่น ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
213 154 นางสาวธัญศิริ วินทะชัย ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
214 155 นางสาวอมรรัตน์  สือรัญ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
215 157 นางสาวจินดา ชัยปัญญา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
216 158 นางสาวเจนจิรา พรมวงษ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
217 159 นางสาวนาตยา โคกสีอำนวย ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
218 162 นางสาวนวลพรรณ  อันทะปัญญา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
219 163 นางสาวปรีดาภรณ์ ศรีรังกา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
220 170 นางสาววิไลวรรณ ไชยวงษ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
221 173 นางสาวชาลินี ศรีขำ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
222 174 นางสาวอภินันท์  สาสัย ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
223 176 นางสาวเจนจิรา สัตธรรม ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
224 178 นางสาวนภาพร พุ่มทอง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
225 179 นางสาวติยากร วิไลปาน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
226 181 นางสาวจิราพร วันทา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
227 184 นางสาวจิรวดี ฝ่ายสีลา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
228 191 นางสาวอนงค์ เกษแก้ว ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
229 193 นางสาวภูสุดา มหัทธนะโชค ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
230 196 นางสาวอัพนาถ โชคบัณฑิต ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
231 198 นางสาวอรพรรณ  เพ็ชรนอก ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
232 199 นางสาวจินตนา ใสชิด ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
233 201 นางสาวรัชนี ธงภูเขียว ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
234 204 นายกีรติ   เคยพึ่งสิน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
235 206 นางสาวนาตยา กันยาณาม ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
236 208 นางสาวกานดา ศรีประเสริฐ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
237 210 นายจตุพล แก้วหานาม ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
238 215 นางสาวธิดารัตน์   เจนไธสง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
239 216 นางสาวพรสุดา กุดนอก ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
240 217 นางสาวพัชรินทร์ นารักษ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
241 218 นางสาวสุภัทรา บุญดี ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
242 219 นางสาวสกุลรัตน์   เดชสิมมา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
243 220 นางสาวภิญญา พานสายตา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
244 223 นางสาวมิลทรา สันเพราะ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
245 227 นางสาวศิรินันท์ ภักดียา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
246 228 นางสาววิมลพรรณ ศรีสาต ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
247 230 นางสาวนิตยา โสภาบุญ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
248 231 นางสาวจิตรัดดา พิรุต ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
249 233 นางสาวอัญชลี คำภูธร ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
250 236 นางสาวศรสววรค์  เถื่อนวงษ์จ้ำ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
251 240 นายธวัชชัย นนทพิมพ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
252 241 นางสาวอัญธิกา ป่าเกลือ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
253 242 นางสาวพิรญา สระทองโดย ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
254 243 นางสาวสุชาดา คำโมง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
255 245 นางสาวธนิดา นาแพงเมือง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
256 247 นางสาวนิสาลักษณ์ ทารถ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
257 248 นางสาวเกศวดี อังกาบ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
258 249 นางสาวสุมาลี อันไฮ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
259 250 นางสาวชลดา มูลกัณฐ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
260 251 นางสาวสุนทีร์ ศรีประเสริฐ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
261 252 นางสาววราภรณ์  จันทะโพธิ์ศรี ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
262 254 นางสาวสุนิสา อ่อนสะอาด ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
263 256 นางสาวนิโลบล พาคูณ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
264 257 นางสาวขนิษฐา แมนละกิจ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
265 258 นางสาวศุภัสสร โมคา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
266 263 นางสาวกิศรา รถหามแห่ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
267 267 นางสาวสมภัสสร แสงลา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
268 268 นายอวยชัย สิทธิโพด ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
269 270 นางสาวอรุณรัตน์  ไชยเดช ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
270 278 นางสาวคณาพร จะสี ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
271 147 นายบวร  มหาโคตร มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
272 165 นางสาว ฤดีขวัญ  สุตตนา มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
273 197 นางสาว ประภัสสร  แดนนาวาสน์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
274 211 นางสาว ฉัตรกมล  ขันถม มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
275 212 นางสาว จุฬาลักษณ์   ดวงกลมนา มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
276 213 นางสาว อุษา สีตะเถร มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
277 222 นายกัมปนาท ผิวคาม มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
 

นักศึกษาผู้มีรายชื่อตามตารางด้านบน ให้มาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 เมษายน 08.30-15.00 น.

(แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม)

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC