gototopgototop
ร่วมพิธียกพระพุทธรูปประจำพุทธมณฑลนครขอนแก่น Print

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ที่ผ่านมาพระมหาสมัย ผาสุโก และคณาจารย์เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นธรรมยุต พระเทพพุทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เพื่อร่วมในพิธียกพระพุทธรูปประจำพุทธมณฑลนครขอนแก่น เพื่อประดิษฐานบนแท่น ในการนี้มีพระเทพกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมกันนั้นท่านปลัดสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมพิธี ทั้งยังมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก