gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร พักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร พักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ Print

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 สามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เดินทางธุดงค์กรรมฐานและเข้าพักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก และคณะสงฆ์ได้ให้การต้อนรับ ช่วงเย็นได้นิมนต์ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ได้บรรยายถวายความรู้แก่สามเณร  ในตอนเช้าวันที่ 27 เมษายน 2555 ได้เข้ารับบิณฑบาตรที่หมู่บ้านดอนยาง แล้วกลับมาฉันภัตตาหารเช้าที่ศูนย์ฯ ซึ่งมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) พร้อมด้วยนายสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมครอบครัว โยมสุมาลี ฐานวิเศษ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น คณะโยมสีดา ไหมไทย อาจารย์รัชนีบูรณ์ และคณะ  ชาวบ้านดอนยางได้ถวายภัตตาหารเช้า 

พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ แนะนำสถานที่ภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ 

พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บรรายธรรม 

 

พระมหาสมัย ผาสุโก นำสามเณรบิณฑบาตรภายในหมู่บ้านดอนยาง

นายสุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น ตักบาตรสามเณร 

โยมลำดวน โคตรทุม ร่วมทำบุญตักบาตร 

รองสุมาลี ฐานวิเศษ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น ทำบุญตักบาตรสามเณร 

 

พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมฉันภัตตาหารเช้าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ 

 

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ อนุโทนาทาน 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC