gototopgototop
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบที่1 Print
There are no translations available.

 

 


 

สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี

ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ
1 1 นายจตุรงค์ สิงห์หฬ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
2 2 นายวุฒิไกร สุมงคล สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
3 3 นางสาวพิมพา วรพัฒน์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
4 4 นายนุกูล บัวอินทร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
5 5 นายเกียรติพนธ์ นิพวงลา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
6 6 นายสุขสันต์ ดำดุลย์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
7 7 นางสาวอุมาพร ช่วยเงิน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
8 8 นางศิริอร สายคำ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
9 9 นางสุคนธร เฮลบิก สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
10 10 นางสาวชไมพร ในอินทร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
11 11 นายโชคชัย แก้วพรรณา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
12 12 นายนรา  ขำสมบัติ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
13 13 ส.ต.นัฐพล ภูพลผัน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
14 14 นางสาวจีรดา ศรีภา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
15 15 นายวรุฒ ต้นนารัตน์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
16 16 นายณัฐวุฒิ ชาละมาลย์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
17 17 นายศตวรรษ พลค้อ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
18 18 นายอลงกรณ์ ฤทธิ์จันทร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
19 19 นายยุรนันท์ ศรีบาล สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
20 20 นายฉัตรชัย ชัยแก้ว สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
21 21 นางสาวปัณฑิตา วงภูเย็น สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
22 22 นายอนุวัฒน์ คำศรีเรือง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
23 23 สิบเอกณัฐวุฒิ ชมภูศรี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
24 24 นางอริสา พลมาตย์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
25 25 ดาบตำรวจสังคม ศิริบาล สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
26 26 นางสาวชนัดดา ศิริบาล สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
27 27 นายพงศกรณ์ วันสูงเนิน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
28 28 นายพิทักษ์ จงมุม สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
29 29 นายมนตรี ศรีบุญเรือง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
30 30 นายชาติเพชร ศรีมุงคุณ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
31 31 นายพงศกร ตุไตลา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
32 32 ด.ต.ภิญโญ ตังสุข สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
33 33 นายทศพล ปัญญาแก้ว สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
34 34 นายสราวุธ คำพิลัง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง 4 ปี
 35-
นางสาวธนภร กลุ่มจอหอ
สังคมศาสตร์รัฐศาสตร์การปกครอง4 ปี
 

 

สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง เทียบโอน

ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ
1 35 นางสาวอำภา จันทะแจ่ม สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง เทียบโอน
2 36 นางสุนิสา ศรีชมชื่น สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง เทียบโอน
3 37 นางสาวนภัสวรรณ สุวรรณวงศ์ผา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง เทียบโอน
4 38 นางอุไร           ยอดเขื่อง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง เทียบโอน
5 39 นายสาคร เหล่าดี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง เทียบโอน
6 40 นางสาววราลักษณ์ แสงลา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง เทียบโอน
7 41 นางสายสมร จันทะวงศ์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง เทียบโอน
8 42 นางพรศิริ มรรครัตน์โส สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง เทียบโอน
9 43 นายจรูญวิทย์ สากระจาย สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง เทียบโอน
10 44 นางสาวสุภาวดี ปัจฉิม สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง เทียบโอน
11 45 นายเชิดศักดิ์ คำมี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง เทียบโอน
12 46 นายทศพร หาญโสภา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง เทียบโอน
13 47 นายพงษ์ภิทักษ์ เหลืองดี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง เทียบโอน
14 48 นายสุระสิทธิ์ เขียวเวียง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง เทียบโอน
15 49 นางสาวธนกรัชต์    สีอุดม สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง เทียบโอน
16 50 นายอเนก    โรงชัยภูมิ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง เทียบโอน
 

 

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ
1 51 นางสาวเอื้อมพร   วงศ์ษา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
2 52 นางสาวสกุลรัตน์    ปัสโป สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
3 53 นางสาวอรทัย    น้อยผาง สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
4 54 นางสาวศิรินภารัตน์ ทิณรัตน์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
5 55 นางทิพวรรณ กันตังกุล สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
6 56 นายสมชาย ศรีพุทธา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
7 57 นางสาวมัณฑนา ธิตาปัน สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
8 58 นางสาวพิมพฤดา ปัทถาพงษ์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
9 59 นางสาวชุติมา ปะทิยานัง สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
10 60 นางสุภาพร โนนท่อน สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
11 61 นางทิชากร จันทิหล้า สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
12 62 นายจตุพล กองจันทร์ดี สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
13 63 นางสาววราภรณ์ กาพย์แก้ว สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
14 64 นางสาววิชุดา ประภาศรี สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
15 65 นางสาวดาวัลย์ สอนถึง สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
16 66 นายวสุนิน แก้วไสย์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
17 67 นายทองสุข บุบผามาตย์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
18 68 นางภัทรภร ทิพอาจ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
19 69 นางสาวชีวานันท์ บุญเติม สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
 

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ
1 70 นายมีชัย       การีรัตน์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
2 71 นางสาวภัทรานิษฐ์     เขียวสี มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
3 72 นายภัทรวัช       วรราช มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
4 73 นางสาวพัณณิตา       บุตรโคตร มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
5 74 นายสังวรย์        พลูเพิ่ม มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
6 75 นางสาวจิราวรรณ       จันทาทุม มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
7 76 นางสาวบริญญา       ว่องพานิช มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
8 77 นางสาวขนิษฐานี        แสนท้าว มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
9 78 นายเอกพล        โค้งอาภาส มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
 

 

สาขาวิชาศึกษาปฐมวัย

ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ
1 79 นางสาวทิพรัตน์       สุดวิเศษ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
2 80 นางสาวพรรณิพา      ขอสูงเนิน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
3 81 นายเทพนิมิต สงคราม ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
4 82 นางสาวอธิติยา โดดชัย ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
5 83 นางสาวอรณี ไกยวัตร ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
6 84 นางสาวณกมล ผ่านวงษ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
7 85 นาสาวนิตยา ผิวรัตน์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
8 86 นางสาวปิยวรรณ  แก้วโพนเพ็ก ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
9 87 นางสิรินทรา ขุมดินพิทักษ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
10 88 นางธนัญญา วอยพิมพ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
11 89 นางสุภาพร จันทร์มะณี ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
12 90 นางอุบล  แก้วปทุม ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
13 91 นางสาวอนุสรณ์ กูดอั้ว ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
14 92 นางสาวพนิดา พิทักษ์โยธา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
15 93 นางกาญจนา นาไช ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
16 94 นางสาวญฎากร เหล่าวงศ์ษา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
17 95 นายสุรเสน รวดเร็ว ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
18 96 นางสาวเกวลี แก้วเบ้า ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
19 97 นางสาววันเพ็ญ ภาษีราช ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
20 98 นางอัศวเทพิน แก้วพรม ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
21 99 นางสาวฟารีดา แสนแก้ว ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
22 100 นางบุญโฮม โพธิสิงห์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
23 101 นางนิตนภา แสนบุญยัง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
24 102 นางวัชรินทร์ วังคะฮาต ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
25 103 นายชำนาญ เมืองนาม ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
26 104 นายเทิดทัย น้อยโนนงิ้ว ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
27 105 นางสาวราตรี โพธิ์ตาม ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
28 106 นางสาววรุณี เวียนพิษ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
29 107 นางสาวอรพรรณ     คำบึงกลาง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
30 108 นางอรอนงค์     พรหมธมธา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
31 109 นางสาววรรณภา     พินิจนึก ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
32 110 นางสาวพชรพรรณ   จงบริบูรณ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
33 111 นางสาวจีระนันท์      จันดา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
34 112 นางสาว กมลกานต์ โคตรธนู ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
35 113 นางสาว ยุพาภรณ์ รัตนพลเสน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
36 114 นางสาว พัชราภรณ์ แก้วมืด ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
37 115 นางสุภารี    ถาเอนญวน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
38 116 นางสาวศิริธร    จันทร์เรือง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
39 117 นางสาวนงลักษณ์    สาดเมืองไพร ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
40 118 นางจุทามาศ      ฐาปนะดิลก ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
41 119 นางสาววิกานดา     พิมพิมาย ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
42 120 นางสาววิภาพร     พรนิคม ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
43 121 นางสาวศิศิลักษณ์ ศรีดาลาด ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
44 122 นางนิภาภรณ์ นาตรีชน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
45 123 นางวิเชียร ศรีจูม ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
46 124 นางสาวบุษผา แก้วขาว ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
47 125 นางจินตนา โคทนา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
48 126 นางสาวอัสฎาภรณ์ จ้อยสูงเนิน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
49 127 นางสาวกัลยรัตน์    บัวรส ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
50 128 นายวสันต์    ราชบุตร ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
51 129 นางสาวสุกัญญา     กาจหาญ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
52 130 นางสาวอภิวรรณ    คำยศ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
53 131 นางสาวสุจิตรา พรมโนนศรี ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
54 132 นางสาวณัฐพร แก้วก่า ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
55 133 นางสาวนิธินาท เวกสูงเนิน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
56 134 นายจักรกริช รักษา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
57 135 นางเลี้ยง ชนะบุญ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
58 136 นางสาวลำไย ทุกขนิโรธ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
59 137 นางสมซา ชาดาเม็ก ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
60 138 นางสกาวเดือน พระคุณ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
61 139 นางสาวชลลดา วงษ์คำคูณ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
62 140 นางกุลสตรี เหล่าอัน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
63 141 นางสาวนุชนภา งามมีฤทธิ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
64 142 นางสาววิมลนาฎ  คำหล้า ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
65 143 นางรัตนา ปัสคำ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
66 144 นางสาวมัณฑนา สีกาลา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
67 145 นางสาวจารุวรรณ  แสงทอง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
68 146 นางไปรยาพร   โตดีชัย ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
69 147 นางจิราพร   เรืองสุข ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
70 148 นางสาวจุทามาศ   พรหมโคตร ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
71 149 นางสาวจีรวรรณ   วงศ์ษา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
72 150 นางประกาย   สุริวงษ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
73 151 นางจันทร์ฉาย  เบิกบาน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
74 152 นางสาวรัตนาภรณ์     ผลภิญโญ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
75 153 นางสาวรัชฎาพร       เรียนทิพย์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
76 154 นางกาญดา       หมู่พิทักษ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
77 155 นางสาวลิขิต วงษา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
78 156 นางสาวสุพัตรา บุญโสภณ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
79 157 นางสาวชุติมาศ เขื่อนขันธ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
80 158 นางสาวพรพิมล อุตลวง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
81 159 นางสาวสมฤทัย กุลไพศาล ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
82 160 นางสาวฐิติมา ธรรมะเก่ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
83 161 นางสาวรัติยาภรณ์ สมบัติภูธร ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
84 162 นายจักรกริช หวายฤทธิ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
85 163 นางยุภาวดี หวายฤทธิ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
86 164 นายเจริญศักดิ์ โคตรจันทา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
87 165 นางสาวเรวดี เนตรพล ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
88 166 นางขวัญนภา สอนศิวโมกข์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
89 167 นางสาวภัสรา บุญทา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
90 168 นางศิริขวัญ วงสุข ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
91 169 นางทิพมาภรณ์ หลานวงษ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
92 170 นางสาวเบญจวรรณ วงศ์สา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
93 171 นางสาวเมษรา กุลแก้ว ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
94 172 นางสงบ           นามไธสง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
95 173 นางบุษบา ลมมูลตรี ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
96 174 นางสาวสุพาวิณี เทียบยันต์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
97 175 นายอภิฌานันท์ โอโลรัมย์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
98 176 นางเบญจมาศ แก้ววันทา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
99 177 นางสาวศศิธร ศรีน้อย ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
100 178 นางสาวณัฐพร คนสนิท ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
101 179 นางสาวมัณฑนา คำประชม ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
102 180 นางสาวญานิศา บุระคำ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
103 181 นางมัตติกา จุเมือง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
104 182 นางสาววรรณา ศรีริบุตร ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
105 183 นางสาวปรารถนา    เกียรติ์นอก ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
106 184 นางนิ่มนภา พันธ์ทอง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
107 185 นางสาวพิมพ์พิชชา มุ่งหมาย ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
108 186 นางธัญทิพย์ ดวงใจ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
109 187 นางสาวยลดา ธรรมพร ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
110 188 นางวัชรี            เหล่าเมืองเพีย ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
111 189 นางสาวขวัญสุดา   ภูมิลา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
112 190 นางสาวยศมร ดวงตาไท้ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
113 191 นางไพเราะ สิงห์จันทบุตร ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
114 192 นางสาวฐิติพร อุ่นสูงเนิน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
115 193 นางบุหงา แผ่นทอง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
116 194 นางสาวนลินรัตน์     สีโสดา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
117 195 นางศุภวรรณ บัวมาตย์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
118 196 นางสาวปุณิกา ชนะกาญจน์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
119 197 นางทองม้วน      ดิลกชญานนท์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
120 198 นางพัชรีพร ศรีอุทธา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
121 199 นางสาวยุวรัตน์ อัครธรรม ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
122 200 นางมยุรี   รองทุ่ง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
123 201 นางเบ็ญจวรรณ     ป่าโพธิ์ชัน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
124 202 นางสาวศุภลักษณ์   ปัทมสิทธิวรกุล ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
125 203 นางสาวแพงศรี หลุ่มใส ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
126 204 นางสาวสุกัญญา เมืองขวา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
127 205 นางสาวทรรศณีวรรณ บรรยงค์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
128 206 นางสาวชนันท์ทิชา หลุ่มไส ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
129 207 นางสาวภรทิพย์           สำราญ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
130 208 นางธนัชพร           มีปัทมา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
131 209 นางสาวพัชรินทร์           ตุ้มนอก ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
132 210 นางสาวเบญจมาศ จำนงพันธ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
133 211 นางมยุรี   สาสีทะ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
134 212 นายเจตนา ศรีไว ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
135 213 นางกันยา นาราษฎ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
136 214 นางสาวอัญมณี โคตรสาร ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
137 215 นางสาวอรทัย อินทรสันติ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
138 216 นายกามนิต แสนสุขเลิศ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
139 217 นางสาวชุติกาญจน์ แก้วแก่นคูณ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
140 218 นางสาวธันยพัชร  สมศรี ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
141 219 นางสาวสุพัตรา             คำเหลา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
142 220 นางสาวอรวรรณ  แข็งขัน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
143 221 นางสาวสุวนันท์     โสสม ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
144 222 นางสาวไพลิน ศรีสมัย ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
145 223 นางพรทิพย์ จันทาทุม ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
146 224 นางวันเพ็ญ แต่งผิว ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
147 225 นางสาววรรณกมล        ทำมาก ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
148 226 นางสาวอัจฉรียา          สายคำเลิศ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
149 227 นางสาวสุภาวินี หาญปรีย์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
150 228 นางสาวณิชานันท์ แข้โส ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
151 229 นางสาวมุทิตา สีกวนชา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
152 230 นางสาวมณีรัตน์ มงคลเคหา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
153 231 นางสาวยุคล ศรีช้าง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
154 232 นางสาวจิตาภา กมณีย์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
155 233 นางสาวนาฎอนงค์ ปัถพี ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
156 234 นายทิวากร ขานเกตุ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
157 235 นางสาววรรณลี สายทองดี ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
158 236 นางดวงอนงค์ สร้างนานอก ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
159 237 นางสาวภีระณีย์ ศิริรัฐพงษ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
160 238 นางสาวชลธาร กัญญพันธ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
161 239 นางทิพวรรณ์ อุปชัย ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
162 240 นางสาวเกศแก้ว พลสิมมา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
163 241 นางสาววีรญา มินตรา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
164 242 นางปราณี ทวีทรัพย์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
165 243 นางธนิศา กรรณลา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
166 244 นางอรทัย โศรักนิต ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
167 245 นางชนิดา แสงศรีเรือง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
168 246 นายสมประสงค์ พาระแพน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
169 247 นางสาวพรนิภา สุหา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
170 248 นางรุ่งรัตน์สนี ศรีธรราษฎ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
171 249 นางพรรณิภา เชยชื่นกลิ่น ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
172 250 นางสาวจำเนียร ภูเมฆ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
173 251 นางสาวสุภาพร แสงสมบัติ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
174 252 นางสาววโรชา ลีลาศ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
175 253 นางวัชรี  สุขชัย ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
176 254 นางสาวกุลพนัส บุตรอุดม ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
177 255 นางสมสมัย ทันบาล ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
178 256 นางสาวสุพรรษา มูลทุม ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
 179 -นางสาวเกศรินทร์
 คำจันลาการศึกษาปฐมวัย เพิ่มเติม
 

 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ
1 257 นางรัตนาพร เชื้อสาวะถี ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
2 258 นางสาวสุมิตตา โคตรโสภา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
3 259 นางลัดดา มาตย์เทพ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
4 260 นางนิตยา ชาวดอน ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
5 261 นาวสาวสุภมาศ ไสยโสภณ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
6 262 นางณรินพร หน่อปัญญา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
7 263 นางสาวอมรรัตน์ อาษาราช ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
8 264 นายพงศ์ปกรณ์ บวรพาณิชย์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
9 265 นางสาวมยุรี ผุยบัวค้อ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
10 266 นางสาววิชุดา แสนนา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
11 267 นางสาวจีรารักษ์ พรมย่อง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
12 268 นางนัฐกานต์ ดงแก้ว ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
13 269 นางสาววิลัยวรรณ สุทธิคุณ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
14 270 นางสาวอารยา แก้วใส ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
15 271 นางสาวขนิษฐา ราชาจักร ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
16 272 นางสาวแคทรียา พรมมา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
17 273 นางจารุวรรณ พระธานี ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
18 274 นายดวงกมล มาตพันนา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
19 275 นางสาวภาวินี กิ่งทุม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
20 276 นางสาวธนัยนันท์    บึงมุม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
21 277 นางสาวปิยะภรณ์ เรืองฤทธิ์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
22 278 นายกิตติพงศ์ ประภาการ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
23 279 นายศุภรัตน์ แสนสุข ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
24 280 นางสาวทิพวรรณ      ไชยวาน ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
25 281 นางสาวปิยธิดา      สร้างนานอก ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
26 282 นางสาวธัญวรัตน์      แก้งดวง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
27 283 นางสาววิภาดา ฤทธิ์โคหา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
28 284 นางสาวพิกุล ภิรมไกรภัก ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
29 285 นางสาวภัทรธิดา     เพชรลาเวียง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
30 286 นางสาวสุภาพร     ธงวิชัย ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
31 287 นางสาวประยงค์     พลหาญ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
32 288 นางสาวศิริวรรณ     ชินพรม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
33 289 นางสาวแจ่มจันทร์ น้อยธง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
34 290 นางสาวเกษศิรินทร์ โพนแพงพา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
35 291 นางสาวสริญญา     จำปาวอ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
36 292 นางสาวปาริชาติ     ประเสริฐศรี ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
37 293 นายผดุงพล พลราช ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
38 294 นายอภิชาต คลังแสง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
39 295 นางสาวเฟื้องเพชร ศรีพลี ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
40 296 นายภัทรพล        ปราบงูเหลือม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
41 297 นางสาวปัณณพร        แผนบุตร ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
42 298 นางสาวนิสารัตน์        แสนบุตร ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
43 299 นางสาวพรรวินทร์      ปะละกา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
44 300 นางสาววิภาวดี คลังกลาง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
45 301 นายยอดชาย คลังกลาง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
46 302 นางสาวเกษศิรินทร์ ขุนสวัสดิ์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
47 303 นางสาวจุฬา ปะระกัง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
48 304 นางสาวปริยาภรณ์ แดงน้อย ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
49 305 นางสุภาพรรณ หมื่นทุม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
50 306 นางสาวอภิญญา ไลย์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
51 307 นางสาวกรองกาญจน์ เกษตรศิลป์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
52 308 นางสาวนุจรินทร์  พานสาร ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
53 309 นายวัชนะ โพธิตาทอง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
54 310 นางสาวศันสนีย์ โพธิตาทอง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
55
 -นางสาวศิริรัตน์ วันทวี
ศึกษาศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษ 
 

 

ผู้ที่มีรายชื่อตามตารางด้านบน มาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 08.30 น. เริ่มทำการสอบ