gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบที่ 2 Print
There are no translations available.

 

 

 

บรรพชิต

ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ
1 1 พระวิรุธ ศรีอัดชา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
2 2 พระยศภูมิ สุขประเสริฐ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
3 3 พระรัชชานนท์ ขันธ์เสน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
4 4 พระสมโภชน์ บุดดา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
5 5 พระวัฒนา แคน้ำ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
6 6 พระเฉลิมพล หอมคัก สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
7 7 สามเณร ณัฐวุฒิ วงศ์สุริยะ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
 

 

คฤหัสถ์

ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ
1 1 นางสาว อรนุช เฉลิมศรี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
2 2 นางสาว วาสนา ทองดี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
3 3 นายสายฝน สุดตาสอน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
4 4 นางสาววิไลวรรณ  นาคม สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
5 5 นางสาว ปิยนุช โจมเสนาะ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
6 6 นางสาว บุษบาวรรณ โพธิ์ศรี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
7 7 นายธวัชชัย นนทะพิมพ์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
8 8 นายราชัน บุตรแสนโฮม สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
9 9 นายธวัชชัย แก้วโพธิ์น้อย สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
10 10 นางสาว ปักษา ขามภะรา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
11 11 นางสาว อรุณรัตน์  เสนา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
12 12 นางสาว วันวิสา ชารินทร์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
13 13 นางสาว วรรณศิริ  อัครวงษ์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
14 14 นางสาว บุปผา ไพรศรี สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
15 15 นางสาว พัทริยา ชาคำมูล สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
16 16 นางสาว พจนีย์ โคกทมชัย สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
17 17 นางสาว จริยา ศรีคำแซง สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
18 18 นางสาว ศิริมา กองอ้น สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
19 19 นางสาว ศิริขวัญ ชินรัตน์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
20 20 นางสาว ปวีณา ลัดดี สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
21 21 นางสาว บุปผา ครองสิงห์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
22 22 นางสาว เกศวรา วงษ์แวง สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
23 23 นายยุทธนา ประฏิบัติทอง สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
24 24 นางสาว สุภัคกา ขมิ้นทอง สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
25 25 นางสาว เบญจมาศ  นามา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
26 26 นางสาว ปวีณา นามจำปา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
27 27 นางสาว รุ่งทิวา สมหนองอ้อ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
28 28 นางสาวรัชฎาพร พรมตาใกล้ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
29 29 นายอาทิตย์ สิทธิธรรม สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
30 30 นางสาว สุภมาศ ไสยโสภณ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
31 31นางสาว สุจิตรา ดอนพลพัน
สังคมศาสตร์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
32 32 นายพงษ์ทวี มาลีผล มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
33 33 นางสาว สุชาวดี ศิริมงกต มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
34 34 นางสาว นุชรา เหล่าทา มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
35 35 นางสาว อริสา อาจมนตรี มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
36 36 นางสาว ธารทิพย์ บุญอภัย มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
37 37 นายนิรพล สิทธิศรีจันทร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
38 38 นางสาว สาวิตรี ทวีพจน์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
39 39 นางสาว เมริณี สาสีเสาร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
40 40 นางสาว หทัยทิพย์ มั่งมา มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
41 41 นางสาว เฟื่องรัตน์ เวียงอินทร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
42 42 นายธนาธิป ศิริปัญญา มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามตารางด้านบน มาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 น.

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC