gototopgototop
เพิ่มเติมพิธีบรรพชาสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร Print

 

วันที่ 5 พ.ค.2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณร ณ วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีพระธรรมดิลก เป็นพระอุปัชฌาย์ ในงานดังกล่าวมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มมร เป็นผู้อุปถัมภ์ ส่วนฝ่ายฆราวาสมีคุณโยมสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ คุณโยมลำดวน โคตรทุม รองสุมาลี ฐานวิเศษ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี

การซ้อมขานนาคและดูแล โดยพระมหาภัทรชัย ถาวรพนฺโท และพระชัยวัฒน์ ชยวุฑฺโฒ

พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9, เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ

พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ), เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง

พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มมร

พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน

คุณลำดวน โคตรทุม และคุณสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ถวายบริขารแด่สามเณร 

 

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ให้โอวาทสามเณร

สามเณรน้อยหลังบรรพชาเสร็จ ได้อนุโมทนาให้พรญาติโยม 

พระเทพพุทธิมุนี ให้โอวาทสามเณร หลังเสร็จพิธี