gototopgototop
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบ2 Print

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ให้กับผู้สมัคร รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 2 ณ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ร9 และอาคารศูนย์วิทยาบริการสิรินธร ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามลำดับ ซึ่งในรอบนี้ เปิดรับสมัคร 3 สาขา คือ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และรัฐศาสตร์การปกครอง