gototopgototop
ร้อยรัก สายใย รวมใจ เป็นหนึ่งเดียว Print

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00 น.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยหน่วยงานคณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการ"ร้อยรัก สายใย รวมใจ เป็นหนึ่งเดียว"ในการนี้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ) เป็นประธานเปิดโครงการฯฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 นี้

 

 
จึงได้จัดโครงการ "ร้อยรัก สายใย รวมใจ เป็นหนึ่งเดียว"ให้มีการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาขึ้น ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ณ หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม ห้องประชุมชั้น 1 โดยนักศึกษาคฤหัสถ์และอาจารย์เข้าร่วมจำนวน 100 รูป/คน มีความตระหนักรู้และแนวทางปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับคติพจน์นักศึกษาที่ว่า ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อ กัน ระหว่างคณาจารย์นักศึกษาและนักศึกษาด้วยด้วยกันเองจากการทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคีความรักและความภูมิใจในสถาบันการศึกษาของสงฆ์
 
อ่านต่อจากเว็บส่วนกลาง คลิก