gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news ประกาศ รายชื่อผู้มัสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก (รอบที่2)
ประกาศ รายชื่อผู้มัสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก (รอบที่2) Print
There are no translations available.

 ประกาศ รายชื่อผู้มัสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก (รอบที่2)

 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ
1 นายกีรติ  เกษหอม มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
2 นายนำพล  แสนบุราณ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
3 นางขวัญไพร  ปาลี มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
4 นางสาวศิริธร  จันทร์เรือง สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
5 นายฐปนรรฆ์   พงศ์ดาบเพชร สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
6 นายธีรพร  ตาแสงสา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
7 นางสาวชไมพร  บุตรแดงน้อย สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
8 นายสาคร  เหล่าดี สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
9 นางสาวปณิดา  ชนชนะชัย สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
10 นางวรรณภร  ไชยวี สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
11 นายอนุชาติ  แสงโนราช สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (4 ปี)  
12 นายวัชรพล  ภูแชมศรี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (4 ปี)  
13 นายทิวากร  สิงขร สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (4 ปี)  
14 นายบุญฤทธิ์  สงวนเกตุ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (4 ปี)  
15 สิบตำรวจเอกสังเวียน  ว่องไว สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (4 ปี)  
16 นางสาวสุพัตรา  มูลปัง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (4 ปี)  
17 นางสาววราภรณ์  วิปัดทุม สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (4 ปี)  
18 นางสาวจริยา  ศรีนาทม สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (เทียบโอน)  
19 นางสาวพิชญาภา ถีระแก้ว สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (เทียบโอน)  
20 นางสาวทิพยรัตน์  พรหมเกศ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (เทียบโอน)  
21 นางสาวชุติมา  ทีภูเวียง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (เทียบโอน)  
22 สิบตรีวีระพร  แสงหา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (เทียบโอน)  
23 นายปุญญพัฒน์  ศรีแก้ว สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (เทียบโอน)  
24 นายธีระพงษ์  อุ่นจันที สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (เทียบโอน)  
25 นายเชิดศักดิ์  บุตรชา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (เทียบโอน)  
26 นายธนิศ  แก้วแกมดา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง (เทียบโอน)  
27 นางสาวกรรณิการ์  ศรีสวัสดิ์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
28 นางสาวอภิญญารัตน์  สร้อยไข ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
29 นางสาวอรณี  ชัยชนะ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
30 นางนฤมล  ผางน้อย ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
31 นางสาวกชกร  นาค-อก ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
32 นายอโนเชาว์  สว่างสี ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
33 นางสาวอรพิน  แล้เชอ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
34 นางสาวทิฆัมพร  จิตใจเลิศงาม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
35 นางสาววัชราพร  กมลรอบรู้ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
36 นางสาวผ่องศรี  คำรนธารา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
37 นางสาวสุรีลักษณ์  ต้อนทอง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
38 นางสาวรัชชนันท์  ศรีหะนาท ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
39 นางสาวประภัสสร  สีดาแก้ว ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
40 นางสาวฐิติยา  สายเมือง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
41 นางสาวศิริลักษณ์  สาเมือง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
42 นางสาวธัญญรัตน์  พวงงาม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
43 นางอ้อมดาว  พวงพันธุ์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
44 นายธนวรรธน์  ชมเชย ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
45 นางสาวสุภธานันท์  คุณเครือจันทึก ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
46 นางสาวนิสารัตน์  แสงศรีเรือง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
 

 

ให้มาสอบในวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 น.

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC