gototopgototop
อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู Print

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับพระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 222 วิทยาเขตอีสาน โดยมีพระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร เป็นวิทยากร วันแรกเป็นการสอนเรื่องของ Content Management System : OpenSource Software ในการพัฒนาเว็บไซต์ โดยมีอาจารย์อภิชิต เหมือยไธสง เป็นหัวหน้าโครงการและจัดอบรมให้กับพระนักศึกษาในครั้งนี้