gototopgototop
อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู วันสาม Print

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับพระนักศึกษา เป้นวันที่สอง จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 222 วิทยาเขตอีสาน เป็นวันที่สามโดยมีนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ เป็นวิทยากร วันที่สามเป็นการเรื่องของการสร้างสือวีดีโอ