gototopgototop
ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหามกุฏราชวิทยาลัย Print

วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ พร้อม พระอาจารย์ทวี อภโย พระอาจารย์วรชัด ปยุตฺโต และคณะ ได้เดินทางไปร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนในเทอมที่ 1/2555 ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พร้อมให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน ในปีการศึกษานี้ มีสามเณรระดับชั้น ม.1 -4 จำนวน 97 รูป มีพระคณาจารย์ จำนวน 6 รูป และมีครูคฤหัสถ์อีกจำนวนหนึ่งที่ทำการสอนและดูแลสามเณร โดยมีพระมหาโอภาส ฐิตญาโณ และ พระมหาคณาวุฒิ อคฺคปญฺโญ เป็นหลักในการดูแลในโรงเรียน ปี 2554 ที่ผ่านมา นักเรียนสามารถสอบได้ ป.ธ.3 จำนวน 2 รูป สามารถสอบได้ ประโยค 1-2 ได้ อีก 45 รูป  ในการนี้ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ได้ให้โอวาทสามเณรให้มีความตั้งใจ อดทน มั่นคง และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ แม้ว่าจะอยู่ในหุบเขากลางป่าเขาแต่สามเณรก็สามารถที่จะเป็นสามเณรที่เก่งที่ดีได้ ... ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจคณะครูอาจารย์ที่สอนทั้งหมดอีกด้วย

 

  
--- ภาพเิพิ่มเติม ----