gototopgototop
สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 (เช้า) Print

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ในช่วงเช้า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดอบรมสัมมนาปรับพืั้้นฐานนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยใช้ระยะเวลา 2 วัน ในช่วงเช้า พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้าฝ่ายกองกิจการนักศึกษา คฤหัสถ์ เข้าพบปะนักศึกษา พร้อมกล่าวถึงชีวิต การแต่งกาย ระเบียบปฏิบัติ จากนั้น เป็นการฟังบรรยายเรื่องเรารัก มมร. โดยพระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ