gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (เช้า)
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (เช้า) Print

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 เป็นวันปฐมนิเทศ ของนักศึกษาภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ในช่วงเช้า พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ จากนั้นได้บรรยายมารยาทและวิืนัย นักศึกษา มมร. จากนั้น นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน บรรยายเรื่อง การใช้ชีวิต ใน มมร. ต่อมา ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา บรรยายเรื่อง การศึกษาใน มมร. จากนั้นพักรับประทานอาหารกลางวัน

 


 
ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา นำไหว้พระสมาทานศีล

 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ จากนั้นได้บรรยายมารยาทและวิืนัย นักศึกษา มมร.  
นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน บรรยายเรื่อง การใช้ชีวิต ใน มมร 
ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา บรรยายเรื่อง การศึกษาใน มมร. 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC