gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (บ่าย)
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (บ่าย) Print

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 เป็นวันปฐมนิเทศ ของนักศึกษาภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายจาก พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ในเรื่อง นักศึกษา มมร แบบอย่างสังคม จากนั้น นักศึกษาภาคพิเศษ ได้แบ่งกลุ่มเพื่อพบกับอาจารย์ประำจำหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา จากนั้นจึงกลับมารวมตัวเพื่อรับฟังแนวทางเกี่ยวกับกิจกรรมของภาคพิเศษอีกครั้ง

 

 การบรรยายจาก พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ในเรื่อง นักศึกษา มมร แบบอย่างสังคม


 
คณาจารย์ พบปะนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
คณาจารย์ พบปะนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 
คณาจารย์ พบปะนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
 
คณาจารย์ พบปะนักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ


 
คณาจารย์ พบปะนักศึกษา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์


 

 
 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) รองอธิการบดี กล่าวสรุปการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ
 
 
 
จากนั้น ทั้งหมดไหว้พระสวดมนต์ ก่อนเดินทางกลับเป็นเสร็จพิธี
 
 


 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC