gototopgototop
ธนาคารออมสิน ได้ทำพิธีมอบถวาย อาคารหอฉันธนาคารออมสิน Print

วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ที่ ร.ร.สาธิต มมร อ.ด่านซ้าย จ.เลย ธนาคารออมสิน ได้ทำพิธีมอบถวาย อาคารหอฉันธนาคารออมสิน แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย มีพระธรรมบัณฑิต พระธรรมเจติยาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย พระธรรมดิลก ที่ปรึกษา มมร.อส. และอาจารย์ผู้บริหาร มมร. พระราชปริยัติวิมล พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ พระมหาสมัย ผาสุโก เป็นต้น ได้ไปร่วมงานดังกล่าว หอฉันธนาคารออมสิน มูลค่า 20,000,000 บาท สร้างเพื่อถวายแด่ ร.ร.สาธิต มมร ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนของชาติ ปัจจุบันมีสามเณรจำนวน 97 รูป ศึกษาระดับชั้น ม.1 - 4 โดยการถวายที่ดินและการอุปถัมภ์ของ คุณสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ และดำริริเริ่มโดย คณะสงฆ์วัดพระราม 9 คณะสงฆ์ธรรมยุตภาคอีสาน และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร ขณะนั้นรับมอบที่ดินในเดือนพฤษภาคม 2552