gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 Print
เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต นายเอกชาตรี สุขเสน และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกรูปทุกท่าน ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษา ได้จัดโคงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งหมด 495 รูป/คน โดยมีนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 จำนวน 396 รูป/คน เพื่อวัตถุประสงค์ให้นักศึกษากล้าแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้นักศึกษาน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองจำนวนมากเข้าร่วมรับฟังร่วมกับนักศึกษาด้วย


 

 


 
 
 

พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา ดำเนินรายการ
 
 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่
 
 
 
 

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี ให้โอวาทและบรรยาย แก่นักศึกษาใหม่อาจารย์เอนก มูลมา นำสวดมนต์ไหว้พระ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดีแนะนำการใช้ชีวิตใน มมร ให้กับนักศึกษาใหม่


 อาจารย์แสงอาทิตย์ ไทยมิตร แนะนำการเรียนการสอนให่กับนักศึกษาใหม่

 


ตัวแทนผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ขึ้นแสดงความรู้สึกกับการเรียนการสอนในรั้ว มมร