gototopgototop
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเล่านิทาน อ่านหนังสือ และ ผลิตสื่อสำหรับเด็ก Print

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวืชาการศึกษาปฐมวัย โดยมี อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี  อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งในโครงการ การเล่านิทาน อ่านหนังสือ และ ผลิตสื่อสำหรับเด็ก โครงการนี้ เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และมีวิทยากรระดับประเทศหลายท่าน มามอบความรู้ในครั้งนี้  ได้แก่ รศ.กุลวรา ชูพงษ์ไพโรจน์ อาจารย์สุเทพ กิตติสุนทร เป็นต้น

 

 
นักศึกษาภาคพิเศษและภาคปกติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ลงทะเบียน 
นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ
 
อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กล่าวรายงานโครงการ

 
นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ

 
รศ.กุลวรา ชูพงษ์ไพโรจน์ เป็นผู้บรรยายในโครงการอบรมสัมมนาในครั้งนี้

 
ในภาคบ่ายเป็น workshop ปฏิบัติ 
อาจารย์สุเทพ กิตติสุนทร บรรยายเรื่องการวาดภาพการ์ตูน และทำหนังสือ popup