gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบแรก) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบแรก) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา Print
There are no translations available.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบแรก) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
 
 
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 นางสาวชุติมา  ชนะพจน์  
2 นางสาวรุ่งทิพย์ สุวรรณวงศ์  
3 นางสาวอรพิน หินนอก  
4 นางสาวสุภาวิณี อินทนัย  
5 นางสาวอรุณรัตน์ ไชยเดช  
6 นางสาวฉัตรกมล จันถม  
7 นายวันเฉลิม บุญจรัส  
8 นางสาวจุฬาลักษณ์ ดวงกรมนา  
9 นางสาวมาลีวัลย์ เสนานุช  
10 นางสาววิลารรณ์ โสภารักษ์  
11 นางสาวธิดารัตน์ เจนไธสง  
12 นางสาวพรสุดา กุดนอก  
13 นางสาวจุฑาพร อินทร์เพ็ชร  
14 นางสาวนิตยา โสภาบุญ  
15 นางสาวปรียาพร สมหงอก  
16 นางสาวอรุณรัตน์ เสนา  
17 นางสาวบุปผา ไพรศรี  
18 นางสาวนุจรินทร์ ยอดประทุม  
19 นางสาวนัฐฐา กองคำ  
20 นางสาวนิภัทรา สนสายสิงห์  
21 นางสาวโสภิตา พิทักษ์กุล  
22 นางสาวนฤมล บรมโคตร์  
23 นางสาวสุภมาศ ไสยโสภณ  
24 นายทรงพล พลค้อ  
25 นางสาวพัชรี ชำนาญ  
26 นางสาวพัทยา แก้วพลน้อย  
27 นางสาวรุ่งฤดี ขานมา  
28 นางสาวอรัญญา เตชะเลิศพนา  
29 นางสาววันวิสา ชารินทร์  
30 นายวัชระพันธ์ กุดกัญญา  
31 นางสาวเดือนเพ็ญ โพธิ์สาย  
32 นางสาวศิลาพร หงษ์สระพัง  
33 นางสาวประภัสสร โนนทิง  
34 นางสาวปาริดา เครือเนตร  
35 นางสาวนุชรา เหล่าทา  
36 นางสาวลลิตา ด้วงคำจันทร์  
37 นายพงษ์ทวี มาลีผล  
38 นางสาวจิตรัดดา พิรุด  
39 นางสาวธัญญาลักษณ์ ภู่อ่อน  
40 นางสาวสาวิตรี อุปดิษฐ  
41 นายธานินทร์ พ่อค้าช้าง  
42 นางสาวณัฐฑริญา ฐานะบำรุง  
43 นายปราโมทย์ แก้วใส  
44 นางสาวรัตนจิต จันทรบุตร  
45 นายรณชัย กิจอำลา  
46 นางสาววิภารัตน์ เขียวอาสา  
47 นางสาวลดายุ ทองสี  
48 นางสาวชลดา นากา  
49 นายจักรี ศรีมุงคุล  
50 นางสาวสุมาลี อันไฮ  
51 นางสาวต่อลักษณ์ กงทา  
52 นายศภวัฒน์ บุญนาดี  
53 นางสาวอัสนี หมื่นแก้ว  
54 นางสาวบัวลอย ทองชมภู  
55 นางสาวกฤษณา สีเทา  
56 นางสาววันวิสาข์ ดีไพร  
57 นางสาวสุวารี แสนอุบล  
58 นางสาวสุชาดา คำใบสี  
59 นางสาวนรินทร์ทิพย์ คำทอง  
60 นางสาวรักษ์สุดา สาระผล  
61 นางสาวกิ่งแก้ว เพ็งวงษา  
62 นางสาวทิพวรรณ เชื้อบริบูรณ์  
63 นางสาวกัญยาณี นามแสง  
64 นางสาวกาญจนา บุญภา  
65 นางสาวมินตรา โคตรขำ  
66 นางสาวพัชราพร อินทร์ตอง  
67 นางสาวปาริฉัตร ไชยเดช  
68 นางสาวจันทิมา บุญตะนัย  
69 นางสาวอนงค์ เกษแก้ว  
70 นายอังคาร ขังวิเชียน  
71 นางสาวสุภาพร โนนท่อน  
72 นางสาวอาภาภรณ์ ป้อมมาตรา  
73 นางสาวพัชรี ไอทา  
74 นางสาวพิมพ์นิภา สุโพธิ์  
75 นางสาวสกรี วังมา  
76 นางสาวภนิดา กองกุล  
77 นางสาวไอยรา ศาลสกล  
78 นางสาวขนิษฐา พาน้ำเที่ยง  
79 นางสาวศรสวรรค์ เถื่อนวงษ์จ้ำ  
80 นายสุมัน ทิพย์มี  
81 นางสาวรุ่งนภา นันอุมาลี  
82 นางสาวเนาวรัตน์ ธรรมประโยชน์  
83 นางสาวศรีสุดา ประสาร  
84 นางสาวพิรญา สระทองโดย  
85 นางสาวพรสุดา ภาพันธ์  
86 นางสาววัขราภรณ์ รื่นนุสาน  
87 นางสาวศุภัสสร โมคา  
88 นางสาวสมภัสสร แสงลา  
89 นางสาวเบญจพร ภูยอดตา  
90 นางสาวสุพรรษา นิลกำแพง  
91 นางสาวสุจิตรา สงมา  
92 นางสาวศิรินันท์ ภักดียา  
93 นางสาวตวงรัตน์ ดียิ่ง  
94 นางสาวทิราพร ชมภูวิเศษ  
95 นายกิติพงษ์ หนูนามเสริฐ  
96 นางสาวอภิญญา ศรีสงคราม  
97 นางสาวอุทัยวรรณ โพธิ์สม  
98 นางสาวมนัสวีร์ โชคชัยประเสริฐ  
99 นางสาวดาวัลย์ สอนถึง  
100 นางสาววรรณา ศรีบุตร  
101 นางสาวอรพินท์ โม้หาชัย  
102 นางสาวพัชรินทร์ นารักษ์  
103 นางสาวศรัญญา เมิดไธสง  
104 นางสาวฤดีขวัญ สุตตนา  
105 นางสาวฤทัยทิพย์ มะโนระกร  
106 นางสาวสุภาพร แข็งฤทธิ์  
107 นางสาวอรุณรัตน์ สีผาย  
108 นางสาวสุวมล สีกงพาน  
109 นางสาวศิริพร ป้อมมาตรา  
110 นางสาวหนึ่งฤทัย ช่างประเสริฐ  
111 นางสาวยุวธิดา ภูพาดทอง  
112 นางสาวรสริน บุตรวงค์  
113 นางสาววิจิตรา มหานิล  
114 นางสาวทิพย์เกษร สุขขัง  
115 นางสาวชญาพร เมืองศูนย์  
116 นางสาวอรณี พิลากุล  
117 นางสาวนงพังงา บัวพรมมา  
118 นางสาวอรทัย กระแสร์ชล  
119 นางสาววาสนา ทองดี  
120 นางสาวกิศรา รถหามแห่  
121 นางสาวสิริวิภา เรืองชัย  
122 นางสาวพรทิพย์ เหมแดง  
123 นางสาวเกศรินทร์ กองโทน  
124 นางสาวเจนจิรา พรมวงษ์  
125 นางสาวนาตยา โคกสีอำนวย  
126 นางสาววิราภรณ์ กุมภวงค์  
127 นางสาวสุภาพร บุษราคัม  
128 นางสาวเตือนใจ ภูยอดตา  
129 นางสาวบุษบาวรรณ โพธิ์ศรี  
130 นางสาวอนัญญา ไปปะ  
131 นางสาวดารุณี พลหนู  
132 นางสาวธมนวรรณ ชัยพรมมา  
133 นางสาวนฤมล จันโสภา  
134 นางสาวศุภวรรณ ซุยกระเดื่อง  
135 นางสาวอุมาวดี ศาลสกล  
136 นางสาวพเยีย พิศผล  
137 นางสาวสุณิสา ค้อยชัยภูมิ  
138 นายเรวัตร อินมณเทียร  
139 นางสาวลักคณา ลาจันทึก  
140 นายธวัชชัย นนทะพิมพ์  
141 นางสาวพรสุดา อินทร์เพ็ชร  
142 นางสาวพัทริยา ชาคำมูล  
143 นางสาวเบ็ญจวรรณ ภาโนมัย  
144 นางสาวฟาริดา ดวงสิมมา  
145 นางสาวจุฑามาศ แสงศรีเรือง  
146 นางสาวพัชรี สวนโสกเชือก  
147 นางสาวจันทร์จิรา พาลา  
148 นางสาวอภินันท์ สาสัย  
149 นางสาวกัญญร เหล่าภักสาร  
150 นางสาวปาริฉัตร ปัญญารักษ์
151 นางสาวสุภาวดี คำสม
152 นายสมปัญญา เหล่าสุนา
153 นางสาวรัตติกา โม่งโม๊ะ
154 นางสาวอุษารัตน์ อินนอก
155 นางสาวสมฤทัย บุญคำมูล
156 นางสาวชฎาภรณ์ ชมบุตรศรี
157 นายฉัตรชัย ศรีแก้ว
158 นางสาวสุรัตนา รัตนบุตร
159 นางสาวเสาวลักษณ์ ภูบุญอ้วน
160 นางสาวศตพร อาริยะ
161 นายไพศาล ซ้ายหนองขาม
162 นายธีรพงษ์ อุตเสนา
163 นางสาวศิริมา กองอ้น
164 นางสาวศิริขวัญ ชินรัตน์
165 นางสาวสุภลักษณ์ ไทยนอก
166 นางสาวเบญจวรรณ หร่ำแขก
167 นางสาวกฤษณา  ณะศรี
168 นายศักดืสิทธิ์ สีอินทร์มน
169 นางสาวอรวรรณ แก้วมาตย์
170 นางสาวสุภาภรณ์ ประเสริฐ
171 นางสาวอาภัสสร ดาถ่ำ
172 นางสาวรัชฎาพร ถังกระโทก
173 นางสาวเรไร บัวใหญ่รักษา
174 นางสาวจิราพร วันทา
175 นายพงศธร หวานเพลิน
176 นางสาวศรัณยา กิจนุภรณ์
177 นางสาวจิรวดี ฝ่ายสีลา
178 นางสาววิราพร พรมสา
179 นางสาวอุบลลักษณ์ ชาตินาเสียว
180 นางสาวศรสวรรค์  แก้วใส
181 นางสาวนฤนาถ ทัศนิยม
182 นางสาวนงค์รักษ์ ศรีโนรา
183 นางสาววนิดา สิบหว้า
184 นางสาวขนิษฐา โภคาพานิชย์
185 นางสาวเบ็ญจวรรณ ดอนนาโว้
186 นางสาวสุมาลี คล้ายเพชร
187 นางสาวชลธิชา แก้วแสนเมือง
188 นางสาวไอรดาร์ ศรีวิชัย
189 นางสาวณัฐวดี ผาจันทร์
190 นายวิทยา สีพิมพ์ชัด
191 นางสาวอมรรัตน์ สีอรัญ
192 นางสาวนิตยา แก้วพวง
193 นางสาวพลธิฐา ภารพงษ์
194 นายโกเมนทร์ เคนโคก
195 นางสาววิไลวรรณ ไชยวงษ์
196 นางสาวสุชาดา คำโมง
197 นางสาวรัตนา อ่อนเหลา
198 นางสาวอรวรณ นารถนำพอง** เอกสารไม่ครบ
199 นายปิยะพงษ์ โม้คา** เอกสารไม่ครบ
200 นายภานุเดช จิตอ่ำ** เอกสารไม่ครบ
 
 
หมายเหตุ
ภาคปกติ ใส่ชุดกิจกรรม
ภาคพิเศษ ใส่ชุดสุภาพ
 
 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC