gototopgototop
บรรยากาศการเรียน พระสังฆาธิการ Print

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ในวันนี้เป็นวันเปิดเรียนของพระสังฆาธิการ สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเมตตานุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิทังสองท่านคือ พระมหาจริทธิ์ วชิรเมธี เจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์ และ พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม มาถวายความรู้ให้กับนักศึกษา สาขาบริหารกิจการพุทธศาสนา

 

 
 
 
พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม
 
 
 
 
 
ด้านซ้าย พระมหาจริทธิ์ วชิรเมธี