gototopgototop
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กยศ รอบที่2 Print
There are no translations available.

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กยศ รอบที่2

(รอบ2 นี้ หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้มาสอบในรอบแรก หรือ ผู้ตั้งใจยื่นสอบในรอบที่ 2)

รอบแรก ยังไม่ประกาศผลนะครับ

 

ให้มาสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 ห้อง 114

 
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ลงชื่อ หมายเหตุ
1 นางสาวชุติมา  อำพรัตน์    
2 นางสาวศิริรัตน์ วันทวี    
3 นายนิรพล สิทธิศรีจันทร์    
4 นางสาวอภิญญารัตน์ สร้อยไข    
5 นางสาวยุพาภรณ์ รัตนพลแสน    
6 นางสาวยศพร ดวงตาไห้    
7 นางสาวศิริพร เมืองแพน    
8 นางสาวยุพาภรณ์ สมอนา    
9 นางมะยุรี สาสีทะ    
10 นางสาวยลดา ธรรมพร    
11 นางสาวจุฬา ปะระกัง    
12 นางสาวเฟื่องรัตน์ เวียงอินทร์    
13 นางสาวพรรณิพา ขอสูงเนิน    
14 นางสาวกาญจนา โคตรมณี    
15 นางสาวสุจิตรา ดอนพลทัน    
16 นางสาวพิชานันท์ สายขุน    
17 นายอดิศักดิ์ สินทร    
18 นางสาวมาลีวัลย์ เสนานุช    
19 นางสาววิลารรณ์ โสภารักษ์    
20 นางสาวเดือนเพ็ญ โพธิ์สาย    
21 นางสาวธัญญาลักษณ์ ภู่อ่อน    
22 นางสาวสุภาพร โนนท่อน    
23 นางสาววรรณา ศรีบุตร    
24 นางสาวอรพินท์ โม้หาชัย    
25 นางสาวปาริฉัตร ปัญญารักษ์    

 

หมายเหตุ

1. ภาคปกติ สวมชุดกิจกรรม

2. ภาคพิเศษ สวมชุดสุภาพ