gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
รับน้องใหม่ บรรพชิต 2555 Print

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาบรรพชิต นำโดยประธานนักศึกษา และนักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 2 ร่วมจัดพิธีรับน้องใหม่ในรูปแบบของบรรพชิต ประกอบด้วยการสักการะ รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ฟังบรรยายพิเศษ จากพระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ในเรื่องของความสามัคคีและความเสียสละ จากนั้นเป็นการเปิดใจระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องใต้แสงเทียน

 


 
พระครุปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 
ตัวแทน พระนักศึกษา กล่าวถวายรายงาน


 
พระครุปลัดธรรมจริยวัฒน์ กล่าวให้โอวาท และ เปิดโครงการ
 
พระนักศึกษาร่วมกันกล่าวคำขอขมา

 
ถวายพานสักการะ 
พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ บรรยายเรื่องความสามัคคีและความเป็นเพื่อน

 
 เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเกิดของ ผอ.นักศึกษาร่วมมอบของที่ระลึก

 
กิจกรรมเปิดใจ รุ่นพี่รุ่นน้อง
 

 

ตัวอย่างภาพหมู่ Panorama

 

ภาพหมุ่ Panorama ขนาดใหญ่ 6 MB คลิกที่นี่

 

 

อ่านต่อ ศึกษาดูงาน จังหวัดหนองคาย 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC