gototopgototop
รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ มอบถวายหนังสือเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาภาษาอังกฤษ จำนวน 120 เล่ม Print

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555  รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ประธานหลักสูตร ป.เอก การบริหารการศึกษา ม.ขอนแก่น ได้มอบถวายหนังสือเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาภาษาอังกฤษ จำนวน 120 เล่ม แก่ มมร.วิทยาเขตอีสาน โดย มอบให้อาจารย์กิตติ์กาญน์ เป็นตัวแทนนำมาถวาย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับรองรับการเปิดระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา ในอนาคต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาอันแรงกล้าของท่านอาจารย์ รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ สำหรับท่าน รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ นับเป็นอาจารย์ที่มีอุปการคุณด้านการศึกษาต่อ มมร เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากท่านได้ช่วยร่่างหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย