gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555 Print

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2555 เป็นกำหนดวันไหว้ครู นักศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง เป็นประธานพิธี กล่าวให้โอวาท จากนั้นนักศึกษาเข้าถวายพานแก่คณาจารย์ และร่วมร้องเพลงบูชาครู จากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดย อาจารย์วรเทพ เวียงแก และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในช่วงบ่าย นักศึกษาออกเดินขบวน เพื่อไปสักกาะศาลหลักเมืองขอนแก่น จากนั้นเดินรณรงค์ปรองดอง จนถึงศาลากลาง  หลังจากกลับสู่มหาวิทยาลัย แต่ละสาขาได้แยกย้ายทำกิจกรรมรับน้อง ของแต่ละสาขา

 

 
นักศึกษาตั้งขบวนพาน จากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย

 
พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ หัวหน้ากองกิจการนักศึกษาบรรพชิต เข้าพบปะนักศึกษาก่อนเริ่มงาน

 
พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ เมตตานุเคราะห์เป็นประธาน

 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ถวายสักการะ 
นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี ถวายสักการะ

 
ตัวแทนนักศึกษา ปริญญาโท ถวายสักการะ

 
ตัวแทนนักศึกษาปริญญาตรี ถวายสักการะ

 
พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวถวายรายงาน

 
พระเทพพุทธิมุนี เจิมหลักสูตรมหาวิทยาลัยเพื่อขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร 
นักศึกษา ร่วมร้องเพลงบูชาครู


 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน กล่าวสัมโมทนียกถา


 
 

 
นักศึกษาร่วม ถวายมาลัยบูชาครู
 
อาจารย์วรเทพ เวียงแก ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1

 
นักศึกษาถวายปัจจัย เข้าเป็นกองกลางในการใช้จ่ายในกองกิจการนักศึกษาภาพพิเศษ


 
นักศึกษาถวายสักกาะ ศาลหลักเมือง และเดินขบวนรณรงค์ ความปรองดอง


 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC