gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news แจ้งการการอนุญาตเข้าก่อสร้างอาคารเรียน
แจ้งการการอนุญาตเข้าก่อสร้างอาคารเรียน Print

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 คณะผู้บริหาร มมร มี พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ (ผศ.) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สนง.วิทยาเขตอีสาน และนายเอกชาตรี สุขเสน ผช.อธิการบดี พร้อมคณะกรรมการดูแลการก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มมร อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เดินทางไปประชุมที่สวนลีลาวดี เพื่อแจ้งการการอนุญาตเข้าก่อสร้างอาคารเรียน มูลค่างบประมาณประมูล 53 ล้านบาท ให้แก่ผู้แทนบริษัทที่ได้รับเหมาก่อสร้าง พร้อมทั้งชี้จุดการก่อสร้างบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัย นับเป็นการเริ่มต้นการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนเพื่อรองรับสามเณรนักเรียนโรงเรียนสาธิต มมร ในการประชุมครั้งนี้ มีคุณสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ผู้อุปถัมภ์โรงเรียนให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก มีผู้แทนที่ดูแลงานจาก อบจ.เลย และ อบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุม ด้วย ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิต มมร มีสามเณรนักเรียนประมาณ 90 รูป ศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 โดยยังใช้พื้นที่ของคุณสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ อยู่เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะสร้างโรงเรียนและที่พักเสร็จสิ้นสมบูรณ์

 

 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC