gototopgototop
กิจกรรมนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ประจำปีกาศึกษา 2555 Print

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการให้คณะกรรมการนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ดูแล ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับระเบียบ และคำปรึกษาน้องใหม่ที่ต้องใช้ชีวิตในรั้วสีแสดแห่งนี้ ให้มีความสุข ในช่วงเช้าก็มีกิจกรรมพบปะพูดคุยกับน้องๆ และมีคณาจารย์เข้าพบด้วย เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆให้กับนักศึกษาได้ทราบ โดยเฉพาะนักศึกษาปีที่ 1 จะต้องแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ต้องได้รับทราบในช่วงนี้ โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) คอยดูแลให้คำแนะนำเป็นทุกวัน และกิจกรรมในช่วงบ่ายก่อนเลิกเรียน รุ่นพี่ก็นัดน้องปี 1 มาขับร้องเพลงมหาวิทยาลัย และร่วมทำกิจกรมต่างๆกับรุ่นพี่ เพื่อสร้างมิตรภาพระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องเป็นทุกวัน