gototopgototop
อบรมปฏิบัติกรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ประจำปี 2555 Print
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 งานกิจการนักศึกษาบรรพชิต มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์  รองอธิการบดี พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน และผู้บริหารงานกิจการนักศึกษาบรรพชิต นำโดยพระทวี อภโย พระวรชัด ปยุตฺโต พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก และอาจารย์ศักดิ์พงษ์ โสภาจร ได้ดำเนินจัดโครงการอบรมการปฏิบัติกรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ประจำปี 2555  ขึ้น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 150 รูป เป็นนักศึกษาบรรพชิตทั้งหมด ตั้งแต่ปี 1 ถึงปีที่ 4 เพื่อให้พระนักศึกษาได้รู้และระลึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ต่างๆ ที่ท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ได้เดินตาม การอบรในครั้งนี้ได้นิมนต์หลวงพ่อเชาวน์พิทย์ สุธีโร น.ธ.เอก วัดศรีภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ที่ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดสัมมาปฏิปทาราม เมืองเนเปียร์ ประทศนิวซีแลนด์ และเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานด้วย