gototopgototop
กิจกรรมเรียนรวมนักศึกษาปีที่ 1/2555 Print
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมกิจกรรมเดินจงกรมรอบมหาวิทยาลัย นำโดยพระครูปลัดะรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน นำนักศึกษาในรายวิชาเดินจงกรมฝึกสมาธิ เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนแบบใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้มีสติและสมาธิ ให้ได้เกิดปัญญาในการศึกษาเล่าเรียน